Jaarstukken 2022

menu

Veiligheid

Inleiding

Veiligheid is één van de belangrijkste aandachtsvelden van de (lokale) overheid. We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in hun gemeente en daar prettig kunnen wonen. Maar ook bedrijven moeten kunnen ondernemen in een veilige gemeente en bezoekers en toeristen moeten op een veilige manier kunnen recreëren en ontspannen.

De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. De gemeente Middelburg werkt samen met veel partners in het veiligheidsdomein zoals politie, brandweer/ veiligheidsregio en Openbaar Ministerie. Maar ook partners in het maatschappelijk domein spelen een belangrijke rol zoals de GGD, RUD, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en de woningbouwcorporaties. Maar het belangrijkste zijn de inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers die zich medeverantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan een veilige gemeente. Kortom, leefbaarheid en veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Beleidskader

Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:

Wat wilden we bereiken?

Maatschappelijk effect

De Middelburgers en de bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Dan gaat het enerzijds om veiligheid in en rond het huis en in de buurt, anderzijds in het grotere verband van stad en regio.

Doelstellingen

  1. Een veilige woon- en leefomgeving.

  2. Het effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

  3. Het voeren van een actief beleid op gebied van met name signalering en preventie in de aanpak van radicalisering.

  4. Actief participeren in de voorbereiding en uitvoering van het regionaal crisisplan.

Wat hebben we bereikt?

Prestatie

Status

Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Uitvoering geven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2022 van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022.

Volgens plan

Voorbereiden en uitwerken van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

Volgens plan

Een veilige woon-en leefomgeving

In 70% van de in behandeling genomen casussen wordt de overlast verminderd of volledig weggenomen.

Volgens plan

Het team van de Ketenaanpak woonoverlast komt minimaal 10 keer per jaar bijeen voor de bespreking van de casussen.

Volgens plan

De gemeente beschikt over een up to date digitale bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten en bijbehorend beleid

Volgens plan

Actieve bijdrage leveren in de aanpak van jeugdoverlast binnen de verschillende wijken/dorpen van Middelburg (waaronder project Nieuw Perspectief)

Volgens plan

Opleveren van een plan van aanpak om wapen/messenbezit onder jongeren aan te pakken

Volgens plan

In 2022 zijn alle boa’s beëdigd en opgeleid als integrale boa domein I met aanvullend de RTGB opleiding. Daarnaast zijn de boa’s opgeleid voor het taakaccent waar zij voor zijn aangewezen, zoals onder meer jeugd, horeca en ondermijning

Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid

Volgens plan

Het coördineren van integrale controles.

Volgens plan

Uitvoering geven aan het Damocles-beleid.

Gedeeltelijk volgens plan

Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid.

Gedeeltelijk volgens plan

In 2022 worden trainingen bestuurlijke weerbaarheid aan de betrokken medewerkers gegeven.

Volgens plan

Het coördineren van ondermijningscasuïstiek of een bijdrage leveren aan casuïstiek.

Gedeeltelijk volgens plan

Radicalisering

Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Er is uitvoering gegeven aan de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2022 van het IVB 2019-2022. De bijzonderheden het afgelopen jaar zoals de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de brand in het AZC en steekincidenten hebben weinig tot geen invloed gehad op de planning van het cluster openbare Orde en Veiligheid. Wel heeft een steekincident met dodelijk afloop begin januari de urgentie voor uitvoering van het steekwapenproject verder versterkt. In december heeft de gemeenteraad een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld.

Doelstelling 1: Een veilige woon- en leefomgeving

Op vele vlakken is geacteerd op het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Denk dan aan het oppakken en afhandelen van meldingen met betrekking tot overlast of dreigende maatschappelijke onrust. Dit onder regie van de gemeente of het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Het aanpakken van overlast van personen met verward gedrag, extreme gevallen van woonoverlast en ook het meewerken aan de voorwaarden voor een stabiele terugkeer van ex-gedetineerden (bijvoorbeeld van zware misdrijven en zedenzaken) in wijken en buurten zijn hier voorbeelden van. Er is weer een aantal tijdelijke huisverboden aan daders van huiselijk geweld opgelegd. En is actief geparticipeerd in casuïstiek die als "hoog-risico" is ingeschat. Dit is casuïstiek waarbij het risico op een gewelddadige escalatie van de situatie als reëel wordt ingeschaald. Samen met verschillende partners als politie, OM, Zorg- en Veiligheidshuis, zorginstanties, reclassering en jeugdhulpverleners wordt deze casuïstiek aangepakt. Dit om er voor te zorgen dat de risico's verminderen of zelfs weg gehaald worden.

In 2022 is het projectplan opgeleverd voor het tegengaan van het (steek)wapenbezit onder jongeren en het tegengaan van jeugdcriminaliteit. In het vierde kwartaal is een projectorganisatie van start gegaan met de uitvoering van dit plan. In december heeft de gemeenteraad een messenverbod opgenomen in de APV.

Doelstelling 2: Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid

Begin maart heeft Middelburg de Zeeuwse norm voor een weerbare overheid getekend. Samen met 14 andere overheidsorganisaties in Zeeland wordt de Zeeuwse norm gebruikt als basis om weerbaarder te kunnen zijn tegen criminelen die misbruik (willen) maken van de overheid om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren.

Samen met diverse ketenpartners als de politie, Orionis, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de Belastingdienst zijn er in 2022 verschillende integrale controles in het kader van ondermijning georganiseerd. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan het BIBOB-beleid en is er op casusniveau samengewerkt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van de aanpak van ondermijning.

We zijn in 2022 nog niet in geslaagd het nieuwe Damocles en BIBOB beleid vast te stellen en te implementeren.

Doelstelling 3: Radicalisering

Er is uitvoering gegeven aan de verschillende activiteiten uit het plan van aanpak 'voorkomen radicalisering'. Dit zowel op het gebied van signalering, preventie als uitvoering. Het "Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme Zeeland" ondertekend door de Zeeuwse gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland is hiervoor de onderlegger.

Doelstelling 4: Cybercrime

In 2022 is gestart met de uitrol van de interventie HackShield in de gemeenten Middelburg. Eind december namen meer dan 200 kinderen uit Middelburg deel aan dit platform.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een nieuw veiligheidsbeleid

De gemeenten op Walcheren hebben gekozen om één gezamenlijk veiligheidsplan op te stellen. De vraagstukken op het gebied van veiligheid in de drie Walcherse gemeenten ontlopen elkaar niet veel en daarnaast werken de gemeenten met veel dezelfde partijen samen om uitvoering te geven aan dit beleid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, bureau Halt, en het Zorg- en Veiligheidshuis. Wel heeft iedere gemeente nog één of twee lokale thema’s die specifiek voor deze gemeente zijn als prioriteit aangewezen.

Tegelijk met het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeenten stelt de politieorganisatie Zeeland West-Brabant ook een beleidsplan op. Het concept Regionaal Beleidsplan 2023-2026 is in december door het Veiligheidscollege vastgesteld. Vervolgens is het plan ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het Veiligheidscollege heeft op 29 maart 2023 het RBP vastgesteld.

In 2022 hebben de gemeenten in Zeeland geïnvesteerd in een Monitor Integrale Veiligheid. Het initiatief hiervoor is ontstaan in het district de Markiezaten. Zij hebben samen met GGD West-Brabant deze monitor ontwikkeld. De monitor combineert een aantal bestaande veiligheidsdatabases waardoor een completer inzicht ontstaat. Met name voor het opstellen en beoordelen van veiligheidsbeleid is deze monitor bijzonder geschikt. De monitor is begin mei opgeleverd. De monitor heeft als basis gediend voor het schrijfproces om te komen tot een nieuw veiligheidsbeleid. De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks opgesteld. Dit instrument gebruiken we ook voor het bewaken van de voortgang en resultaten van het IVB.

Een veilige woon- en leefomgeving

Buurtgericht

Het afgelopen jaar heeft Buurtbemiddeling op de kop af hetzelfde aantal zaken binnengekregen als vorig jaar en het jaar daarvoor namelijk 148. Op 31 december 2022 waren 121 van de 148 zaken afgehandeld waar bij 28 van deze afgehandelde zaken sprake was van "geen commitment". Buurtbemiddeling is een vrijblijvende vorm van bemiddeling waarbij commitment moet zijn bij de betrokkenen om mee te werken aan het traject. De resultaten hebben daarom betrekking op 93 zaken.

Van de 93 zaken zijn er 57 (61,30 %) positief opgelost. De daling van dit percentage (vorig jaar 74%) is toe te wijzen aan de aard van de klachten. Bij 57 van de 93 meldingen was sprake van complexe, meervoudige klachten. Deze toename van complexe zaken is een feit. Steeds vaker zijn er meerdere partijen zoals ambulant begeleiders, wooncorporaties of hulpverleners betrokken bij een overlastmelding. Dit vraagt van buurtbemiddeling en van de bemiddelaars meer tijd en kennis. In het komende jaar zet buurtbemiddeling daar middels bijscholing en werving van vrijwilligers extra op in.

Overlast

Sinds dit jaar sluit de politie weer aan bij het ketenoverleg woonoverlast. Het convenant dat grondslag bood voor gegevensuitwisseling binnen de samenwerking was verlopen. Onder regie van de juridisch adviseur privacy en de privacy functionaris van de gemeente Middelburg is van 2020 tot begin 2022 gewerkt aan het nieuwe (AVG-proof) convenant als onderlegger voor dit overleg. Inmiddels is het nieuwe convenant operationeel en wordt weer uitvoering gegeven aan het samenwerkingsverband.

Jeugdoverlast staat hoog op de agenda. Middelburg kent verschillende zogenaamde 'hotspots' waar regelmatig sprake is van overlast door jeugd. Inmiddels weten de verschillende veiligheidspartners elkaar steeds makkelijker te vinden, waardoor in veel gevallen de overlast gestopt kan worden. In 2022 heeft de gemeente regelmatig opgetreden. De burgemeester heeft een aantal jongeren een maatregel opgelegd, zoals een gebiedsverbod. In de tweede helft van 2022 zagen we het effect hiervan. De gemeente heeft een regierol met betrekking tot de overlast van jongeren. Samen met partners als de politie, jongerenwerk en Woongoed wordt periodiek overleg gevoerd en gesproken over ontwikkelingen en (het verloop van) acties.

Ook is in 2022 weer een bijdrage geleverd aan de persoonsgerichte aanpak (PGA) van het project Nieuw Perspectief. Dit project, dat breder is dan alleen de PGA, is vooral gericht op de aanpak van jeugdoverlast en het tegengaan van jeugdcriminaliteit.

Jaarwisseling

Omdat de jaarwisseling 2021/2022 zo onrustig is verlopen, is de gemeente dit jaar veel vroeger dan andere jaren gestart met de voorbereidingen. De voorbereiding op de jaarwisseling was dit jaar intensief. Niet langer was sprake van een landelijk totaal- vuurwerkverbod. Dit zorgde voor een lastig in te schatten risicoprofiel van de jaarwisseling omdat de ‘normale jaarwisseling’ alweer enkele jaren achter ons lag. Verschillende scenario’s met daarbij risico reducerende maatregelen werden in afstemming met externe veiligheidspartners en de gemeenschap in Middelburg, voornamelijk de dorpskernen, al dan niet gezamenlijk, voorbereid uitgewerkt en uitgevoerd.

Wat een positieve werking heeft gehad, zijn de verschillende feesten die verspreid door de gemeente zijn gehouden. Feesten die als doel hadden om de jeugd op een plezierige manier met de jaarwisseling bezig te laten zijn, waardoor geïnvesteerd was in het zo veel als mogelijk beperken van overlast en vernielingen.

De schade die ontstaan is aan gemeentelijke eigendommen naar aanleiding van de jaarwisseling, bedraagt 12.062. De totale schade is flink afgenomen ten opzichte van vorige jaarwisseling (25.116).

Demonstraties

In 2022 zijn in totaal acht aangekondigde en twee onaangekondigde demonstraties/manifestaties gehouden. Een intensieve samenwerking met de politie en tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente heeft bijgedragen aan een ordentelijk verloop van al deze gebeurtenissen. Het houden van demonstraties is een grondrecht, waarbij het maken van goede afspraken met de verschillende organisaties ervoor zorgen dat er geen maatschappelijke onrust ontstaat.

Veilig verloop evenementen

2022 was het eerste jaar sinds de coronapandemie waarin we nauwelijks of geen last hadden van opgelegde beperkingen voor evenementen. Dat leidde er toe dat er weer volop evenementen waren. We maken onderscheid tussen A- , B- en C- evenementen. Ongeveer 20 evenementen in Middelburg vallen onder de B categorie. Organisaties dienen bij hun aanvraag een veiligheidsplan in te leveren dat door gemeente, politie, brandweer en waar nodig de GHOR, wordt beoordeeld op de aanwezige risico's en de genomen maatregelen. De zwaarste categorie 'C' komt in Middelburg op dit moment niet voor.

Bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten

Het opmaken van een geactualiseerde digitale bodembelastingkaart voor ontplofbare oorlogsresten is afgerond. Het bedrijf dat de gemeente hiervoor heeft ingeschakeld is klaar met zijn opdracht. Nu beschikt de gemeente na gedegen en actueel historisch onderzoek over een digitale kaart waarop is aangegeven binnen welk gedeelte van de gemeente een verhoogde kans is op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten. Een juiste risicoinschatting voor het al dan niet nemen van maatregelen voor de omgeving bij bouw- of graafwerkzaamheden is dan te maken. De volgende stap die gezet moet worden is dat op basis van de digitale kaart Middelburg zijn beleid op dit thema actualiseert. Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een afwegingskader voor gemeenten. Wanneer deze in 2023 wordt opgeleverd, kan deze geïntegreerd worden in het nieuwe beleid.

Havenveiligheid

De Middelburgse haven is in 2022 opnieuw gecertificeerd. Afgelopen december heeft er op initiatief van de gemeente een opleidings-/oefenseminar plaats met de bedrijven die gebruik maken van de Middelburgse kades voor zeeschepen. Dit seminar werd in samenwerking met de gemeente Hulst georganiseerd. Zij hebben afgelopen jaar een vergelijkbaar traject van her-certificering doorlopen.

Ondermijningsbeeld en bestuurlijke weerbaarheid

Het coördineren van integrale controles

In 2022 hebben drie integrale controles, met deelname van diverse ketenpartners als politie, Orionis, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Belastingdienst, plaatsgevonden op bedrijventerreinen in Middelburg. Deze integrale controles, die inmiddels al een aantal jaar worden gehouden, lijken zijn vruchten af te werpen omdat er steeds minder misstanden worden aangetroffen. Naast deze integrale controles, zijn er drie controles van opslaglocaties met behulp van speurhonden uitgevoerd. Ook hierbij zijn geen grote bijzonderheden aangetroffen. Tot slot heeft er in november een grote integrale verkeerscontrole, gericht op ondermijning, plaatsgevonden.

Zeeuwse norm weerbare overheid

8 maart 2022 heeft Gemeente Middelburg de Zeeuwse norm weerbare overheid getekend. De Zeeuwse overheid kan haar weerbaarheid versterken door te zorgen voor goede, eerlijke en transparante belangenafweging en besluitvorming. Door een goede en veilige werkgever te zijn en door het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Zeeuwse overheid. Daarmee bevorderen partijen het gezag van de Zeeuwse overheid. De ambities die de Zeeuwse overheden hiervoor nastreven zijn vastgelegd in de Zeeuwse norm weerbare overheid (hierna: ‘Zeeuwse norm’).

Door samen te werken, hetzelfde beleid te voeren en dit op consequente wijze toe te passen worden de Zeeuwse overheden gezamenlijk meer weerbaar. En hoewel iedere partij verschillend is qua omvang en ‘couleur locale’, zorgt de Zeeuwse norm ervoor dat partijen elkaar hierin kunnen versterken.

In 2022 heeft gemeente Middelburg een start gemaakt met de implementatie van de norm. De gemeente heeft activiteiten ondernomen op het gebied van bewustwording, integriteit, bestuurlijk instrumentarium, informatiepositie en informatieveiligheid. In september heeft de gemeente actief meegedaan met de week van de weerbare overheid.

Uitvoering geven aan het Damocles-beleid

In 2022 zijn er beperkt activiteiten geweest in relatie tot het Damoclesbeleid. Er is het afgelopen jaar slechts één waarschuwing afgegeven vanwege het aantreffen van een bepaalde hoeveelheid drugs. Onbekend is waarom het aantal overtredingen in relatie tot het Damoclesbeleid afgelopen jaar zo laag is geweest.

Uitvoering geven aan het BIBOB-beleid

Vergunningsaanvragen die onder het BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) beleid vallen, zijn getoetst. In 2022 waren dit er 24 (tegen 14 in 2021). Op dit moment is de BIBOB toets in Middelburg beperkt tot de exploitatievergunning voor horeca, coffeeshops en gokbedrijven. De toets wordt uitgevoerd door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Trainingen bestuurlijke weerbaarheid binnen de gemeentelijke organisatie

In 2022 zijn we weer volop aan de slag gegaan met het creëren van bewustwording en het geven van trainingen aan medewerkers en bestuurders. In 2022 hebben sessies plaatsgevonden met en voor het managementteam, het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en verschillende medewerkers. Ook heeft het cluster OOV op straat mensen geïnformeerd en aan bewustwording gewerkt. Zo hebben we een aantal dagen de 'escaperoom' van de TF-RIEC in Middelburg gehost en de 'Bijtende Bende'.

Het coördineren van ondermijningscasussen of bijdrage leveren aan casussen

In 2022 waren er in Middelburg geen grotere integrale ondermijningscasussen. Wel zijn er verschillende signalen van mogelijke ondermijning ontvangen en opgepakt, waarbij in een aantal gevallen door de betrokken partijen zelfstandig actie is ondernomen. Opvallend is de toename van het aantal signalen dat via collega’s binnenkomt. Het feit dat een aantal BOA’s, toezichthouders en een deurwaarder een training op het gebied van signalering van ondermijning hebben gevolgd, heeft hier een bijdrage aan geleverd. Ook is er organisatiebreed meer aandacht voor de aanpak van ondermijning.

Middelburg neemt deel aan de Zeeuwse werkgroep voor de aanpak van mensenhandel. Middelburg participeert in een aantal casussen waar mogelijk sprake was/is van mensenhandel. Tevens is intern aandacht besteed aan de functie van aandachtsfunctionaris mensenhandel en het feit dat bij deze functionaris signalen van mogelijke mensenhandel kunnen worden gemeld. Dit heeft onder andere geleid tot een casus waarbij bleek dat er daadwerkelijk sprake was van mensenhandel. Ook worden de boa’s sinds dit jaar ingezet bij controles op mogelijke illegale prostitutie. Tot slot heeft het college in november besloten de financiële bijdrage aan de Zeeuwse zorgcoördinator mensenhandel na 2022 te continueren. Dit nog wel onder voorbehoud dat de raad in 2023 akkoord gaat met de Kadernota 2024-2027.

Radicalisering

In 2022 is, namens de Walcherse gemeenten, opnieuw deelgenomen aan het overleg m.b.t. radicalisering vanuit het Zorg en Veiligheidshuis Zeeland. Waar in het verleden vaak de aandacht lag op radicalisering binnen geloofsovertuigingen zijn er nu nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die soms leiden tot radicalisering. Er zijn grote tegenstellingen in de maatschappij die leiden tot polarisatie, anti-overheidsdenken en complotdenkers. Dit zien we ook in Zeeland en Middelburg. De BOA’s van de gemeente hebben allen een training gevolgd in het herkennen, signaleren en melden van signalen van radicalisering en polarisering.

Middelburg is actief betrokken bij het regelen van subsidie voor Zeeland en bij de organisatie van trainingen en bijeenkomsten voor het professionele netwerk.

Ontwikkeling cybercrime

Onze samenleving digitaliseert en dat geldt ook voor 'criminaliteit'. Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar van meer 'traditionele' misdrijven, zoals woninginbraken en winkeldiefstal naar vormen van digitale criminaliteit (cybercrime). De samenwerkende partners op het gebied van veiligheid (politie, justitie, gemeente) moeten alle zeilen bijzetten om de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime bij te houden en dit tegen te gaan. De rol van de gemeente richt zich met name op het zorgdragen voor de eigen veiligheid. Het is belangrijk dat de gemeente zorgdraagt voor continuïteit van zijn dienstverlening. Cybercrime vormt een risico voor de continuïteit. De gemeente beschikt over veel informatie van burgers en organisaties. Zij gaan er vanuit dat de data bij de gemeente veilig bewaard worden.

Naast de eigen digitale veiligheid kan de gemeente een rol spelen om inwoners en bedrijven bewust te maken van de gevaren van digitale criminaliteit en hun eigen rol daarin. Het optreden als "makelaar" om acties en initiatieven aan elkaar te koppelen is een speerpunt in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. In november 2022 is Middelburg daarom gestart met HackShield.

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar op een boeiende en speelse wijze leren over digitale veiligheid. Dat is het doel van het project en online spel HackShield Future Cyber Heroes dat de gemeente Middelburg, in samenwerking met de politie en ZB Bibliotheek, in 2022 heeft uitgerold. Aanleiding is de groei van het aantal incidenten met cyberveiligheid, maar ook de Week van de Mediawijsheid die plaatsvond van 4 tot en met 11 november.

In een spel op de computer, telefoon of tablet wordt de kinderen gevraagd te helpen bij het oplossen van cybercriminaliteit in hun gemeente. Middelburg heeft zich - als eerste Zeeuwse gemeente - aangesloten bij ruim 70 andere Nederlandse gemeenten die een virtuele versie van hun stad in HackShield ingericht hebben. Er valt niet alleen iets te leren, je kunt ook iets winnen! Van alle cyberheroes uit Middelburg, Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens wordt de score bijgehouden.

Rampenbestrijding en brandweer

Veiligheidsregio Zeeland

De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid heeft in de tweede helft van 2021 een aantal vooraanstaande juristen gevraagd te onderzoeken hoe, gegeven het grote belang dat aan behoud van vrijwilligheid bij de brandweer wordt gehecht, binnen de geldende Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke kaders, de huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers maximaal behouden kan blijven. De conclusie van dit onderzoek is dat het Nederlandse stelsel van vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd en dat het goed verdedigbaar is dat taakdifferentiatie niet vereist wordt door Europees recht. Dit is dus in lijn met de wens van de toenmalige Tweede Kamer. Voorwaarde is wel dat de rechtspositie van brandweervrijwilligers expliciet gebaseerd wordt op het concept van vrijwilligheid en het contrast tussen vrijwillige brandweer en beroeps wordt verscherpt. Concreet betekent dit dat er een oplossing moet komen voor vrijwilligers die consignatie- of aanwezigheidsdiensten hebben. In Zeeland wordt hier maar beperkt gebruik van gemaakt. Zoals in de programmabegroting aangegeven wordt gewerkt aan een plan hiervoor. De minister van Justitie en Veiligheid heeft in maart de Tweede Kamer aangegeven dat voor dit plan meer tijd nodig is. De minister verwachtte vóór de zomer van 2022 te komen met een rapport dat de basis is voor een kader voor het behoud van vrijwilligheid bij de brandweer. Hierbij wordt dan rekening gehouden dat het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps voldoende groot blijft. Het kader moet de veiligheidsregio’s helpen hier invulling aan te geven. In tegenstelling tot de toezegging van de minister, was eind 2022 het rapport nog niet opgeleverd.

Over het programma Brandweer 2030 zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Het was de bedoeling het beleidsplan 2022 – 2025 in december 2021 definitief vast te stellen. Dit is echter niet gelukt omdat een aantal gemeenten de gevraagde deadline voor het indienen van een zienswijze niet heeft gehaald. Daarom is in het AB van 24 februari 2022 het beleidsplan 2022 – 2025 definitief vastgesteld. De gemeenteraad van Middelburg heeft een positieve zienswijze gegeven.

Rampenbestrijding en bevolkingszorg

Gezien de ontwikkeling met betrekking tot COVID-19 is de loop van 2021 het regionale Team Gemeenten (Bevolkingszorg) opgeheven. Daardoor hoefde hier in 2022 geen capaciteit meer op worden ingezet vanuit het cluster openbare orde en veiligheid.

In 2022 hebben verschillende medewerkers weer deelgenomen aan diverse oefeningen en trainingen. Ook de nieuwe collegeleden hebben de benodigde opleidingen gevolgd. Zo hebben zij in oktober deelgenomen aan een oefening van het gemeentelijk beleidsteam.

Effecten maatregelen financieel herstelplan

Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren

nnb= deze indicatoren zijn nog niet beschikbaar bij het CBS

Beleidsindicatoren

2018

2019

2020

2021

2022

Verwijzingen Halt (aantal per 1000 inwoners (jongeren van 12 tot 18 jaar)

Middelburg

25

19

20

nnb

nnb

Nederland

12

13

11

nnb

nnb

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

Middelburg

2,5

3,9

2,6

2,6

2,4

Nederland

2,2

2,3

2,0

1,8

2,3

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

Middelburg

5,2

5,0

5,2

4,5

5,4

Nederland

4,8

4,8

4,6

4,3

4,6

Diefstallen uit woningen (aantal per 1.000 inwoners)

Middelburg

1,2

1,6

1,4

2,0

0,7

Nederland

2,5

2,3

1,8

4,1

1,4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

Middelburg

5,8

6,7

6,9

6,3

8,1

Nederland

5,4

5,9

6,2

4,1

6,0

Wat heeft het gekost?

Veiligheid

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel, - nadeel)

Lasten

1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer

3.500

3.500

3.486

14

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

1.876

2.284

2.243

41

Totale Lasten

5.376

5.784

5.729

55

Baten

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

-57

-244

-207

-36

Totale Baten

-57

-244

-207

-36

Totaal Veiligheid

5.319

5.541

5.522

18

Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel/- nadeel)

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen tussen de begroting 2022 na wijzigingen en de realisatie 2022 van 25.000 of hoger toelichten.

Toelichting financiële afwijkingen (+ voordeel / - nadeel)

Omschrijving (bedragen × 1.000)

Afwijking Lasten

Afwijking Baten

Structureel J/N

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

Coronatoegangbeleid
De overheid heeft voor het handhaven van het coronatoegangsbewijs een uitkering verstrekt om de kosten te dekken die hiermee gemoeid zijn. De niet benutte uitkering zal worden terugbetaald aan het rijk.

25

-24

N

Overige

30

-12

Totaal

55

-36

Download pdf