Jaarstukken 2022

menu

Overzicht van lasten en baten

Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

5.592

5.237

4.995

242

Baten

-7.694

-6.694

-7.437

744

Totaal Bestuur en Ondersteuning

-2.102

-1.457

-2.443

986

Lasten

5.376

5.784

5.729

55

Baten

-57

-244

-207

-36

Totaal Veiligheid

5.319

5.541

5.522

18

Lasten

12.981

13.496

13.163

333

Baten

-1.258

-1.897

-2.701

804

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

11.723

11.599

10.462

1.137

Lasten

3.701

6.274

9.186

-2.912

Baten

-4.208

-6.731

-2.991

-3.740

Totaal Economie

-507

-458

6.195

-6.653

Lasten

7.599

8.076

7.898

178

Baten

-2.317

-2.800

-2.871

71

Totaal Onderwijs

5.282

5.276

5.027

249

Lasten

15.200

15.896

24.278

-8.382

Baten

-2.092

-2.466

-2.593

127

Totaal Sport, cultuur en recreatie

13.108

13.431

21.685

-8.254

Lasten

85.362

85.284

86.319

-1.035

Baten

-22.864

-21.254

-22.278

1.025

Totaal Sociaal domein

62.498

64.030

64.040

-10

Lasten

14.733

14.809

16.183

-1.374

Baten

-15.195

-15.374

-16.116

741

Totaal Volksgezondheid en milieu

-463

-565

67

-632

Lasten

8.458

12.175

12.147

28

Baten

-6.439

-11.380

-11.258

-122

Totaal Volkshuisvesting, RO en sted vern

2.019

795

889

-94

Lasten

159.002

167.030

179.896

-12.866

Baten

-62.124

-68.839

-68.452

-387

Saldo uitvoering programma's

96.878

98.191

111.444

-13.253

Lasten

3.566

4.143

4.406

-264

Baten

-116.219

-139.609

2.562

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-112.654

-132.903

-135.202

2.299

Lasten

1.487

2.211

791

1.421

Baten

-225

-724

-2.338

1.614

Totaal Overige baten en lasten

1.262

1.487

-1.548

3.035

Lasten

13.563

13.816

13.560

256

Baten

-859

-947

-952

4

Totaal Overhead

12.703

12.868

12.608

260

Lasten

370

370

349

21

Totaal Vennootschapsbelasting

370

370

349

21

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

Lasten

177.987

187.570

199.002

-11.432

Baten

-179.427

-70.511

-211.350

3.794

Saldo uitvoering programma's

-1.440

117.060

-12.348

-7.638

Toevoeging reserves

2.620

25.694

14.233

11.461

Onttrekking reserves

-1.180

-5.708

-14.474

8.766

Totaal Mutaties reserves

1.440

19.987

-241

20.227

Gerealiseerd resultaat

0

-137.046

12.589

-12.589

Omschrijving (bedragen x 1.000)

Begroting
2022

realisatie
2022

Saldo baten en lasten

1.440

12.348

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.440

241

Saldo na bestemming (a)

0

12.589

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) zie overzicht in jaarrekening (b)

-3.190

-6.919

Saldo (a +b)

-3.190

5.670

Structureel begrotingssaldo

Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond of de begroting 2022 en de jaarrekening 2022 structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele baten en lasten. In de jaarrekening is te zien dat er een positief saldo is.

Download pdf