Jaarstukken 2022

menu

Financiering

Inleiding

De treasuryfunctie voert de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer uit met als doel de organisatie te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s.

Beleidskader

Middelburg geeft uitvoering aan de treasuryfunctie binnen de normen van:

  • Wet financiering decentrale overheden (kasgeldlimiet en renterisicobeheer)

  • Financiële verordening

  • Treasury statuut van de gemeente Middelburg

Renterisicobeheer

Het renterisico is het volume uitstaande schuld, dat in een jaar aan een renteherziening onderhevig is. In de wet FIDO zijn eisen gesteld aan het maximum renterisico, dit komt tot uitdrukking in de kasgeldlimiet (voor leningen met een looptijd tot 1 jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf 1 jaar). Deze normen bepalen de speelruimte voor de gemeente om verantwoord en goedkoop te financieren.

Kasgeldlimiet

Het hulpmiddel om renterisico’s op korte financiering te beperken is de kasgeldlimiet. Als referentiekader voor de bepaling van de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal en een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenten van 8,5%. Voor 2022 betekent dit een kasgeldlimiet van €15,4 miljoen.

In het eerste kwartaal 2022 is gebruik gemaakt van 1 kasgeldlening, omdat voor overschrijding van het kredietlimiet 7 miljoen bij het rekening-courant saldo BNG een opslag van 2% in rekening wordt gebracht. In het jaar 2022 is de totale netto vlottende schuld binnen het kasgeldlimiet gebleven.

Ontwikkeling kasgeldlimiet *€1.000.000

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Toegestane kasgeldlimiet

15,4

15,4

15,4

15,4

Totaal netto vlottende schuld

4,7

-0,5

0,0

-0,7

Ruimte (+)/ Overschrijding (-)

10,7

15,9

15,4

16,1

Renterisiconorm

Deze renterisconorm houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal voor herfinanciering of renteherziening in aanmerking mag komen. Bij de gemeentelijke financiering is in 2022 aan deze norm voldaan.

Ontwikkeling renterisiconorm *€1.000.000

Totale begrotingstotaal

180,6

Norm 20%

36,1

Aflossing

27,2

Renteherziening

0,0

Ruimte onder de renterisiconorm

8,9

Rente

De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er toe geleid dat in het wijzigingsbesluit BBV is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moet worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Dit percentage wordt berekend door de totale boekwaarde van de bezittingen te delen door werkelijk betaalde rente. De (rente)omslag voor het jaar 2022 is 1,25%. De omslagrente mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. Het positieve renteresultaat in 2022 van 713.000 ontstaat doordat de gehanteerde omslagrente van 1,25% hoger is dan de werkelijke berekende omslagrente 0,96%.

Berekening renteomslag * (1.000)

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Externe rentelasten korte en lange financiering

2.945

2.713

af: Externe rentebaten

211

331

Saldo rentelasten en rentebaten

2.734

2.382

Aan grondexploitatie toe te rekenen rente

-1.159

-978

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

1.575

1.403

Rente over voorzieningen tegen contante waarde

78

71

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.653

1.474

Berekend % omslagrente

1,42%

0,96%

Te hanteren omslagrente

1,50%

1,25%

Berekening renteresultaat

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

1.653

1.474

Toe te rekenen rente

2.366

1.918

Renteresultaat

713

444

Leningportefeuille

Onderstaand een overzicht van de totale aangetrokken lang- en kortlopendegeldleningen. In het jaar 2022 is er een bedrag afgelost van 27,2 miljoen op de langlopende financiering. Er zijn geen langlopende leningen aangetrokken.

Aangetrokken geldleningen * (1.000.000)

2022

2021

Langlopende leningen t.b.v eigen financiering

125,9

153,0

Langlopende leningen t.b.v woningbouw

4,3

4,3

Kortlopende leningen en rekening courant saldo BNG

0,0

1,6

Verstrekte geldleningen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verstrekte geldleningen per 31 december. Een specificatie van de overige verstrekte geldleningen is opgenomen bij de toelichting van de balans, onderdeel Financiële vaste activa.

Verstrekte geldleningen * (1.000.000)

2022

2021

Langlopende verstrekte leningen t.b.v. woningbouw

4,3

4,3

Overige verstrekte leningen minus voorziening voor oninbaarheid

6,0

5,7

Gewaarborgde geldleningen

Naast de meer reguliere financiering kent de gemeente ook de gewaarborgde geldleningen voor onder andere Woongoed. Deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het waarborgfonds kent een getrapt garantieniveau. De gemeente loopt daarbij risico in derde aanleg.

Gewaarborgde geldleningen * (1.000.000)

2022

2021

Woningbouw

160,6

161,3

Overige verstrekte leningen

12,3

13,5

Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen bij de toelichting op de balans. Hierin zijn de geldnemers van de overige verstrekte gewaarborgde geldleningen vermeld.

Schatkistbankieren

In de wet Houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) is verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten hun overtollige middelen bij het rijk moeten uitzetten. Hiermee wordt beoogd dat de staat minder geld leent op de financiële markten en de staatsschuld daalt. Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd van 0,75% naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van 1 miljoen. Een overzicht van het schatkistbankieren is opgenomen bij de toelichting op de liquide middelen.

Download pdf