Jaarstukken 2022

menu

Toelichting op lasten en baten

Toelichting afwijkingen lasten en baten

Tussentijds is de raad geïnformeerd via de bestuurlijke rapportage en de najaarsbrief. Voor het hele jaar 2022 is er sprake van een totaal voordelig saldo van 12.589.003 voor resultaatbestemming, zie onderstaand:

Voorlopig resultaat jaarrekening 2022

Bestuursrapportage 2022

7.778

voordeel

Najaarsbrief 2022

3.966

voordeel

Totaal voordeel verwerkt in begroting 2022

11.744

voordeel

Afwijking bij jaarstukken 2022 t.o.v. najaarsbrief

845

voordeel

Totaal saldo 2022 voor resultaatbestemming

12.589

voordeel

Analyse resultaat op hoofdlijnen

Hieronder is het resultaat over 2022 weergegeven waarbij de belangrijkste afwijkingen t.o.v. de najaarsbrief zijn opgenomen in deze jaarrekening.

Voordelen

Programma /Taakveld

Omschrijving

Bedrag * 1.000

Bestuur en ondersteuning

0.01.0 Bestuur

Voorziening wethouderspensioenen

785

Uitkomst van actuariële berekeningen in december van de benodigde voorziening wethouderspensioenen is, dat als gevolg van gewijzigde rekenrente, er een te hoog bedrag in de voorziening zit. In de begroting is rekening gehouden met een toevoeging aan de voorziening 265.000 welke niet noodzakelijk is gebleken. Er is daarnaast 520.000 uit de voorziening vrijgevallen. De voorziening is op gewenst volume.

0.04.0 Overhead

Automatisering en netwerkkosten

142

Er is een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting van 142.000 omdat de afrekening van I&A Samenwerking lager is dan begroot omdat er nog onvervulde vacatures zijn en er tijdelijk inhuur verminderd beschikbaar was.

0.07.0 Algemene uitkering

Baten algemene uitkering

2.398

De mutaties uit de Decembercirculaire gemeentefonds leiden voor Middelburg tot een verhoging van de algemene uitkering van bijna 2,3 mln. Door het tijdstip van verschijnen van de circulaire was het niet meer mogelijk dit in een begrotingswijziging 2022 te verwerken. Diverse mutaties leiden tot een positief budgettair effect van ca. 500.000. Het grootste deel van het bedrag van 2,3 mln. betreft echter compensatie voor taakmutaties, waartegenover corresponderende uitgaven staan. Ruim 1,7 mln. betreft een als voorschot ontvangen bedrag voor de uitkering van de energietoeslag 2023. Ongeveer 56.000 is bestemd als compensatie meerkosten Corona WMO en Jeugdzorg. De afwikkeling van zowel de energietoeslag als de meerkosten zorg vindt plaats in 2023. Genoemde bedragen worden dan ook via de resultaatbestemming gereserveerd voor besteding in dat jaar. Naast de gevolgen van de decembercirculaire hebben er voor de jaren 2020 en 2021 nog enkele verrekeningen plaatsgevonden. Deze leiden per saldo tot een positief resultaat van 126.000

0.08.0 Overige baten en lasten

Boekwinst verkoop gronden

1.614

De in erfpacht uitgegeven gronden van de voormalige gemeente Arnemuiden aan de Muidenweg zijn in 2022 afgelopen. Er is gekozen om de gronden te verkopen. Gezien het tijdstip van de mutatie was het niet meer mogelijk om de begroting 2022 bij te stellen.

Stelpost rapportages

368

Bij de bestuursrapportage 2022 is een salarisanalyse gemaakt. Het voordelig saldo van deze analyse is gestald op deze stelpost rapportages. In 2022 is deze stelpost niet meer als dekking aangewezen. Daarom kan dit bedrag vrijvallen bij de jaarrekening 2022.

Stelpost versterking dienstverlening POK

193

De, via de algemene uitkering 2022, ontvangen extra gelden voor versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare positie als uitvloeisel van de affaire Kinderopvangtoeslag zijn niet aangewend in 2022.Op dit moment (feb 2023) worden voorstellen gemaakt voor de uitvoering. Hiervoor zal het budget voor 2023 worden aangewend.

Stelpost personeel

De positieve afwijkingen op de verzamelposten personeel worden voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het niet gelukt is om diverse vacatures in te vullen.

209

Voorziening wachtgeld

Bij de bestuursrapportage is de wachtgeldvoorziening voor wethouders bepaald. Bij de jaarrekening is dit geactualiseerd. Gebleken is namelijk dat bij de bestuursrapportage een te voorzichtige inschatting is gemaakt voor voormalig wethouders die mogelijk hierop een beroep doen.

382

Verkeer en Vervoer

2.01.0 Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

136

Voor dat het onkruid bestreden wordt dient het straatvuil geveegd te worden. Er was te weinig capaciteit om deze veegronde uit te voeren. Omdat de onkruidbestrijding dan geen effect heeft, is besloten om een ronde te schrappen. Daardoor is het budget niet volledig besteed.

Sociaal Domein

6.01.00 Samenkracht en burgerparticipatie

Vluchtelingenopvang Oekraïners

868

Vooraf was het niet mogelijk om een inschatting te maken van de lasten. Daarnaast was lange tijd onduidelijkheid over de hoogte van de vergoeding vanuit het Rijk. Dit is pas in oktober definitief bekend gemaakt.

6.03.00 Inkomensregelingen

Minimabeleid

357

De realisatie van de lasten van minimabeleid is lager dan op grond van de 3e en 4e begrotingswijziging van Orionis verwacht mocht worden.

6.04.0 Begeleide participatie

Wet sociale werkvoorziening (Orionis)

Het resultaat van het werkleerbedrijf is minder negatief dan ingeschat bij de 4e begrotingswijziging van Orionis.

316

6.05.0 Arbeidsparticipatie

Re-integratie en participatievoorziening

De inspecteur artikel 12 van de Gemeente Vlissingen heeft de 3e en 4e begrotingswijziging van Orionis op onderdelen afgekeurd. Dit leidt op dit onderdeel tot een voordeel.

197

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Woningaanpassingen mvz imm wmo

De lasten van deze post zijn afhankelijk van de aanvragen en kunnen per jaar afwijken.

261

6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+

PGB

171

In de afgelopen jaren is een afname te zien in het aantal aanvragen PGB, bij de bestuursrapportage zijn de lasten naar beneden bijgesteld. In het jaar 2022 zien we dat de dalende trend zich voortzet en dit leidt tot lager uitgaven.

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-

PGB

116

In de afgelopen jaren is een afname te zien in het aantal aanvragen PGB, bij de bestuursrapportage zijn de lasten naar beneden bijgesteld. In het jaar 2022 zien we dat de dalende trend zich voortzet en dit leidt tot lager uitgaven.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwingen

8.03.0 Wonen en bouwen

Leges bouwvergunningen

300

De doorlooptijd van een aantal grote bouwprojecten (waaronder de Ravensteijnweg en het Zwin) was korter, waardoor de leges in dit jaar vallen.

Totaal voordelen

8.813

Nadelen

Nadelen (afwijkingen > 100.000) t.o.v. najaarsbrief

Programma /Taakveld

Omschrijving

Bedrag * 1.000

Sociaal Domein

6.03.00 Inkomensregelingen

GR Orionis Bedrijfsvoering

-193

De werkelijke lasten zijn op basis van de concept jaarrekening van Orionis hoger dan ingeschat bij de 3e en 4e begrotingswijziging.

GR Orionis Buig

-383

Na de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 is het definitieve buigbudget vastgesteld door het Rijk. Op Walchers niveau heeft dit geleid tot een nadeel van circa 650.000. Het aandeel van Middelburg is circa 40%. Daarnaast wijkt de definitieve afrekening van de bijstandslasten af van de laatste begrotingswijziging.

Sport, cultuur en recreatie

-8.294

5.05.0 Cultureel erfgoed

Voorziening restauratie stadhuis

In de managementletter van de accountant is aangegeven dat een voorziening dient te worden gevormd voor de noodzakelijke kosten om het stadhuis terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Tijdens het opstellen van de jaarrekening is een raming gemaakt van deze kosten. Gebaseerd hierop is een voorziening gevormd voor de restauratie van het stadhuis.

Totaal nadelen

-8.870

Overige posten

902

Saldo jaarrekening 2022 (voordeel) t.o.v. najaarsbrief

845

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel, - nadeel)

Lasten

0.05.0 Treasury

-393

7

9

-3

0.06.1 OZB woningen

1.483

1.681

1.690

-9

0.06.2 OZB niet woningen

1.426

1.405

1.540

-135

0.06.4 Belastingen overig

1.044

1.044

1.160

-116

0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds

6

6

7

-0

Totale Lasten

3.566

4.143

4.406

-264

Baten

0.05.0 Treasury

-383

-5.740

-5.760

20

0.06.1 OZB woningen

-8.511

-8.511

-8.594

83

0.06.2 OZB niet woningen

-8.083

-8.083

-8.290

207

0.06.4 Belastingen overig

-1.615

-1.860

-1.715

-144

0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds

-97.627

-112.852

-115.250

2.398

Totale Baten

-116.219

-137.046

-139.609

2.562

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-112.654

-132.903

-135.202

2.299

Omschrijving (bedragen × 1.000)

Afwijking Lasten

Afwijking Baten

Structureel J/N

Onroerende zaakbelasting

OZB woningen/niet-woningen

Heffingen

95

N

De baten van de op te leggen heffingen heeft met de waarde van het object te maken. De meeropbrengsten van de woningen (26.000) zijn het gevolg van nieuwbouw en hertaxaties (bij verbouwing). Ook zijn 69.000 meer aan baten ontvangen dan begroot voor de niet-woningen, omdat de op te leggen heffing met de waarde van het object te maken heeft. Objecten zijn couranter geworden (door o.a. krapte op de bedrijfspandenmarkt) en daarom zijn de waarden van bepaald aantal bedrijfspanden naar boven bijgesteld.

Samenwerking belastingen

-144

182

N

De baten en lasten van de samenwerking belastingen zijn nagenoeg in lijn met de aangepaste begroting 2022. De begrotingswijziging is echter niet herverdeeld naar de verschillende taakvelden. Per saldo is er een klein voordeel voor het aandeel van de Gemeente Middelburg.

Overige belastingen

Samenwerking belastingen

-99

-145

N

De baten en lasten van de samenwerking belastingen zijn nagenoeg in lijn met de aangepaste begroting 2022. De begrotingswijziging is echter niet herverdeeld naar de verschillende taakvelden. Per saldo is er een klein voordeel voor het aandeel van de Gemeente Middelburg.

Algemene uitkering gemeentefonds

Baten algemene uitkering

2398

N

De mutaties uit de Decembercirculaire gemeentefonds leiden voor Middelburg tot een verhoging van de algemene uitkering van bijna 2,3 mln. Door het tijdstip van verschijnen van de circulaire was het niet meer mogelijk dit in een begrotingswijziging 2022 te verwerken. Diverse mutaties leiden tot een positief budgettair effect van ca. 500.000. Het grootste deel van het bedrag van 2,3 mln. betreft echter compensatie voor taakmutaties, waartegenover corresponderende uitgaven staan. Ruim 1,7 mln. betreft een als voorschot ontvangen bedrag voor de uitkering van de energietoeslag 2023. Ongeveer 50.000 is bestemd als compensatie meerkosten Corona WMO en Jeugdzorg. De afwikkeling van zowel de energietoeslag als de meerkosten zorg vindt plaats in 2023. Genoemde bedragen worden dan ook via de resultaatbestemming gereserveerd voor besteding in dat jaar. Naast de gevolgen van de decembercirculaire hebben er voor de jaren 2020 en 2021 nog enkele verrekeningen plaatsgevonden. Deze leiden per saldo tot een positief resultaat van 126.000

Overige

-21

32

-264

2562

Overzicht onvoorziene uitgaven

De post onvoorzien ramen we in totaal en niet per programma. In de begroting 2022 namen we hiervoor een bedrag van € 202.000 op. Hoe we dit geld gebruikten leest u hieronder.

Datum raadsvergadering

Onderwerp

bedrag

Primaire Begroting 2022

202.216

24-02-2022

Opstellen woonzorgvisie

-37.500,00

10-11-2022

Voortgang poppodium de Spot

-107.168,00

-144.668

Restant

57.548

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten per programma (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Rekening 2022

Reserve

Programma Bestuur en Ondersteuning

Opkomst bevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen

20

1

nee

Digitaliseringstraject documentair informatiesysteem

40

11

nee

Aanvullende eisen informatieveiligheid

50

30

nee

Programma digitalisering

0

27

nee

Lasten voormalige medewerker VZG1

70

69

nee

Overgang naar office 365

60

60

nee

Verlies verkoop Ravensteijnweg 1

0

280

nee

Programma Veiligheid

Uitvoeringsbudget terugdringen steekwapenbezit en –incidenten onder jongeren

15

15

nee

Coronatoegangsbewijzen

0

162

nee

Programma Verkeer en Vervoer

Europees project Move

0

40

nee

Europees project Smart Space

0

46

nee

Programma Economie

Europees project Cupido

0

274

nee

Europees project Cherish

16

46

nee

Dotatie voorziening Trekdijk

0

7.786

ja

Programma Onderwijs

Tijdelijke huisvesting Nehalennia

128

8

nee

Specifieke uitkering NPO vertragingen covid

0

72

nee

Specifieke uitkering onderwijshuisvesting ontheemden

0

82

nee

Specifieke uitkering ventilatie scholen

0

50

nee

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Europees project Violet

0

33

nee

Subsidie huurlasten biljartvereniging Middelburg

20

11

nee

Financiering uitbreiding kleed- en doucheruimtes korfbalvereniging ONDO

170

170

nee

Buurttuinkamers

0

136

nee

Corona cultuurmiddelen

0

196

ja

Sportakkoord

0

56

nee

Dotatie voorziening Stadhuis

0

8.296

nee

Programma Sociaal Domein

Actieplan uitvoeringsbudg soc domein

280

457

ja

Actualisatie wijkaanpak

25

0

nee

Versterking formatie Toegang in Middelburg

143

143

nee

Integratie nieuwkomers

50

0

nee

Lokale preventieakkoorden

0

30

nee

Project vroegsignalering schulden

0

20

nee

Onafhankelijke clientondersteuning

0

102

ja

Coronasteun Welzijn

0

172

ja

Begeleiding corona steunmaatregelen

0

56

ja

Corona inhaalzorg jeugd

0

76

ja

Vluchtelingenopvang Oekraïne

0

1.613

nee

Specifieke uitkeringen toeslagenproblematiek

0

50

nee

TOZO

0

-73

nee

Energietoeslag minima

0

4.333

nee

Programma Volksgezondheid en Milieu

Europees project Cooltowns

76

214

nee

Europees project Shifft

183

616

nee

Externe kosten diftar

18

17

nee

Beleidsstrategie Circulaire Economie

50

0

nee

Europees project Terts

0

53

nee

Programma Volkshuisvesting RO en sted vern

Europees project Solarise

0

173

nee

Invoeringskosten omgevingswet

300

190

ja

Totaal

1.714

26.199

Baten per programma

Incidentele baten per programma (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Rekening 2022

Reserve

Programma Bestuur en Ondersteuning

Opgenomen levensloopverlof voormalige medewerker VZG

70

19

nee

Verkoop stukjes openbaar groen (snippergroen) aan inwoners

0

221

nee

Afkoop erfpacht Muidenweg 1

0

1.696

nee

Verkopen overige panden

0

680

nee

Dividend deelneming PZEM

0

5.316

nee

Bijdrage algemene uitkering energietoeslag minima

0

4.564

nee

Programma Veiligheid

Coronatoegangsbewijzen

0

162

nee

Programma Verkeer en Vervoer

Europees project Move

0

42

nee

Europees project Smart Space

0

27

nee

Programma Economie

Europees project Cupido

0

129

nee

Europees project Cherish

29

42

nee

Programma Onderwijs

Specifieke uitkering NPO vertragingen covid

0

72

nee

Specifieke uitkering ventilatie scholen

0

50

nee

Specifieke uitkering onderwijshuisvesting ontheemden

0

82

nee

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Europees project Violet

0

17

nee

Subsidie project Buurttuinkamers

35

93

nee

Sportakkoord

0

56

nee

Programma Sociaal Domein

Vluchtelingenopvang Oekraïne

0

2.482

nee

Specifieke uitkeringen toeslagenproblematiek

0

127

nee

TOZO

0

-74

nee

Lokale preventieakkoorden

0

30

nee

Programma Volksgezondheid en Milieu

Europees project Cooltowns

135

181

nee

Europees project Shifft

25

404

nee

Europees project Terts

0

25

nee

Winstneming grondbedrijf

0

1.036

ja

Programma Volkshuisvesting RO en sted vern

Europees project Solarise

0

125

nee

Totaal

294

17.604

Saldo incidentele lasten en baten

-1.420

-8.595

Taakveld 0.10 Incidentele toevoegingen aan reserves (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Rekening 2022

Dividend aandelen GBE Aqua (Evides)

109

613

Extra rijksmiddelen 2022 temporisering taakstelling Soc.Domein

2.113

2.073

Afstoten vastgoed

225

225

Afschrijvingsreserve

0

372

Reserve grondbedrijf

0

1.036

Reserve GBE

0

4.703

Budgetoverhevelingen naar 2023 (via reserve transitoria)

0

3.638

Totaal

2.447

12.660

Taakveld 0.10 Incidentele onttrekkingen aan reserves (bedragen x 1.000)

Begroting 2022

Rekening 2022

Alg. reserve voor invoeringskosten omgevingswet

300

202

Alg. reserve voor Cool Towns europ project

49

33

Alg. reserve boomverlichting Lange Delft

0

35

Alg. reserve overboeking naar afschrijvingsreserve (skatebaan)

0

234

Alg. reserve TONK middelen

0

639

Kaders kostenbeheersing sociaal domein

280

457

Reserve grondbedrijf

0

8.467

Reserve klimaatgelden

0

201

Dekking uitgaven vanuit gereserveerde middelen voorgaande jaren (via reserve transitoria)

48

4.068

Totaal

677

14.336

Saldo incidentele lasten en baten

-1.420

-8.595

Saldo incidentele mutaties reserves

-1.770

1.676

Saldo incidentele baten en lasten inclusief mutaties reserves

-3.190

-6.919

  1. 1 Zie incidentele baten: opgenomen levensloopverlof voormalige medewerker VZG

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoeging aan de reserves * €1.000

Begroting incl.wzg.

Waarvan structureel

Rekening

Waarvan structureel

Verschil begr. Incl. wyz tov rekening

afschrijvingsreserve

359

372

-13

reserve transitoria

5.854

3.638

2.216

algemene reserve

12.278

838

11.440

reserve zeeuwse bibliotheek. (Rente tbv reserve Zeeuwse Bibliotheek)

2

2

2

2

0

reserve decentralisaties

2.073

2.073

0

reserve grondbedrijf

122

172

1.155

119

-1.033

reserve GBE Aqua bv

5.007

4.703

304

reserve reconstructie wegen

1.453

1.453

-1.453

Totaal

25.695

174

14.234

1.574

11.461

Onttrekking aan de reserves * €1.000

Begroting incl.wzg.

Waarvan structureel

Rekening

Waarvan structureel

Verschil begr. Incl. wyz tov rekening

afschrijvingsreserve

97

197

117

117

20

reserve transitoria

3.761

4.068

307

algemene reserve

916

1.270

354

reserve klimaatgelden

201

201

reserve zeeuwse bibliotheek (ter dekking kapitalllasten Zeeuwse bibliotheek)

14

14

14

14

0

reserve participatiefonds (ter dekking begrote uitgaven participatiefonds)

7

7

5

5

-2

reserve decentralisaties

629

330

-299

reserve grondbedrijf

285

285

8.467

8.182

Totaal

5.709

503

14.473

136

8.764

Saldo

19.986

-329

-239

1.438

20.225

Toelichting financiele afwijking op de reserves (+ = voordeel / - = nadeel)

Mutaties reserves

Toelichting afwijking toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Afwijking Lasten

Afwijking Baten

Totaal Afwijking

Mutatie reserve transitoria

Met de Najaarsbrief 2022 zijn diverse budgetten aangemeld (door de Raad goedgekeurd in december 2022) voor overheveling van 2022 naar 2023. Deze overhevelingen worden toegevoegd aan de reserve Transitoria. Er zijn na deze aanmeldingen toch nog uitgaven gedaan op deze budgetten. Vandaar dat er minder is toegevoegd aan de reserve Transitoria.

2.216

In de reserve Transitoria staan diverse bedragen voor specifieke doelen gereserveerd. In 2022 is uit deze reserve 261.000 vrijgevallen vanuit de regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling). Dit omdat in 2022 de specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden is toegekend. Ook is er per saldo voor een bedrag van 65.000 meer onttrokken aan de reserve transitoria ter dekking van de Europese projecten. Deze onttrekkingen waren in voorgaande jaren al begroot, maar door verlening van de Europese projecten is de onttrekking in 2022 gebeurd. De begroting 2022 was hier niet op bijgesteld

326

Mutatie algemene reserve

Het voordelig saldo van de Bestuursrapportage 2022 en de Najaarsbrief 2022 is begroot als toevoeging aan de algemene reserve. Het bedrag is echter niet daadwerkelijk toegevoegd, maar wordt meegenomen als onderdeel van het jaarresultaat 2022.

11.744

Er was bij de ombuiging besloten om het te ontvangen dividend van GBE Aqua toe te voegen aan de algemene reserve . Er is meer dividend ontvangen dan begroot, daarom is de toevoeging aan de algemene reserve hoger. Per saldo budgetneutraal, want de toevoeging aan de reserve GBE Aqua is lager.

-304

Bij de Najaarsbrief 2022 is er een onjuiste melding gemaakt waardoor de begrotingting ten onrechte voor 629.000 is aangepast. Tevens was er een onttrekking begroot uit de algemene reserve voor de kaders kostenbeheer Sociaal Domein, deze is te hoog opgenomen waardoor er een afwijking tov de begroting van minus 153.000 is ontstaan. Ook voor het invoeringsbudget Omgevingsweg is er een te hoog bedrag begroot waardoor er ene afwijking tov van de begroting ontstaat van minus 98.000.

378

Mutatie reserve klimaatgelden

Dit bedrag is onttrokken van de reserve klimaatgelden ter dekking van de kosten van het krediet Aardgasvrijewijk Dauwendaele.

201

Mutatie reserve decentralisaties

Bij de Najaarsbrief 2022 is er per abuis te veel budgetbegroot voor de onttrekking van het uitvoeringsbudget actieplan sociaal domein. Werkelijk beschikbare ruimte is in de reserve geboekt en restant onttrokken uit de algemene reserve.

-299

Mutatie reserve grondbedrijf

Dit betreft de winstneming 2022 voor de grondcomplexen van bedrijven en woningen.

-1.033

Dit betreft de verliezen van het grondbedrijf over 2022 van bedrijven en woningen.

1.409

Door de recente ontwikkeling is een voorziening voor de Trekdijk gevormd ten laste van de reserve.

6.774

Mutatie reserve GBE Aqua

Er was bij de ombuiging besloten om het te ontvangen dividend van GBE Aqua toe te voegen aan de algemene reserve . Bij de Najaarsbrief is echter de te ontvangen dividend nogmaals meegenomen bij het te begroten bedrag. Per saldo budgetneutraal want de toevoeging aan de algemene reserve is meer.

304

Mutatie reserve constructie wegen

Conform het raadsbesluit 07-116 wordt het verschil tussen het begrote bedrag en de werkelijke uitgaven onderhoud/reconstructie wegen onttrokken dan wel toegevoegd aan de reserve reconstructie wegen. Dit bedrag wordt in 2023 ingezet voor uitvoering van de in 2022 vertraagde projecten.

-1453

Overig posten < €100.000

-13

-25

Totaal Mutaties Reserves

11.461

8.764

20.225

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (semi)publieke sector van kracht geworden, kortweg WNT. Deze wet verbiedt dat bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector in de (semi)publieke sector meer verdienen dan 100 procent van het ministersalaris. Deze grens is de zogenoemde WNT-norm. Voor 2022 bedraagt deze 216.000,00 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. De WNT-norm is tot stand gekomen nadat er in de voorafgaande jaren een toenemende maatschappelijke verontwaardiging was ontstaan over de hoge salarissen (en ontslagvergoedingen) voor openbare bestuurders, vooral indien ook nog sprake was van slecht functionerende bestuurders.

De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publieke sector als:

  1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;

  2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en;

  3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding.

Als gevolg van deze wet publiceren wij de volgende salarissen:

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders

De regels worden ontleent aan het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019, nr. 2019-00000473424, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van 1 januari 2020 (Beleidsregels WNT 2020).

bedragen x 1

A. van den Brink

A.A.A. Rijpert

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

132.686

97.163

Beloningen betaalbaar op termijn

22.322

16.323

Subtotaal

155.008

113.486

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

155.008

113.486

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

bedragen x 1

A. van den Brink

A.A.A. Rijpert

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking?8

[ja]

[ja]

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

[126.150]

[87.548]

Beloningen betaalbaar op termijn

[22.067]

[15.993]

Subtotaal

[148.217]

[103.541]

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

[209.000]

[209.000]

Bezoldiging

[148.217]

[103.541]

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”

Lasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke lasten 2022 ten opzichte van de begroting 2022. De kolom overschrijding geeft de overschrijding per programma weer. Daar waar staat ‘niet van toepassing’ (n.v.t.) heeft geen overschrijding plaatsgevonden.

Omschrijving

Begroting 2022 incl. wzg.

Realisatie 2022

Over- schrijding 2022

Bestuur en Ondersteuning

5.237

4.995

n.v.t.

Veiligheid

5.784

5.729

n.v.t.

Verkeer, Vervoer en waterstaat

13.496

13.163

n.v.t.

Economie

6.274

9.186

-2.912

Onderwijs

8.076

7.898

n.v.t.

Sport, cultuur en recreatie

15.896

24.278

-8.382

Sociaal Domein

85.284

86.319

-1.035

Volksgezondheid en milieu

14.809

16.183

-1.374

Volkshuisvesting, RO en sted. Vern.

12.175

12.147

n.v.t.

Subtotaal programma's

167.030

179.897

Algemene dekkingsmiddelen

4.143

4.406

-264

Overige baten en lasten

2.211

791

n.v.t.

Overhead

13.816

13.560

n.v.t.

Vennootschapsbelasting

370

349

n.v.t.

Gerealiseerde totaal van saldo lasten

187.570

199.003

Onderstaand een analyse van de overschrijdingen per programma:

Programma Economie

Er is een voorziening gevormd (7,8 mln.) als gevolg van de uitspraak van de Raad van State gericht op de Trekdijk.

Programma Sport, cultuur en recreatie

Een fors deel van het bestand van speeltoestellen hebben een afnemende kwaliteit en daarom moeten onderdelen worden vervangen om de veiligheid te borgen.

In de managementletter van de accountant is aangegeven dat een voorziening dient te worden gevormd voor de noodzakelijke kosten om het stadhuis terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Tijdens het opstellen van de jaarrekening is een raming gemaakt van deze kosten. Gebaseerd hierop is een voorziening (8,3 mln.) gevormd voor de restauratie van het stadhuis.

Programma Sociaal Domein

De uitvoering van de regeling energietoeslag vindt plaats bij Orionis. Een gedeelte van de beschikbare gestelde middelen van het kabinet voor de energietoeslag zijn bij de najaarsbrief aangemeld voor overheveling, omdat de verwachting was dat deze nog niet volledig worden doorbetaald in 2022 aan Orionis. Na het opstellen van de najaarsbrief heeft de gemeente de 2e, 3e en 4e begrotingswijziging ontvangen van Orionis, waarna de gemeente Middelburg een gedeelte van de ontvangen energietoeslag heeft doorbetaald. Per saldo resulteert de doorbetaalde energietoeslag in een lagere toevoeging aan de reserve, per saldo budgetneutraal.

Programma Volksgezondheid en milieu

De uitgaven en inkomsten van een aantal Europese projecten, project Shifft en Cooltowns blijven binnen het projectbudget, maar wijken af van de oorspronkelijke planning. Bovendien zijn de looptijden van de projecten vanwege corona verlengd. Dit is op concernniveau budgetneutraal.

De invoering van DIFTAR heeft geleid tot betere afvalscheiding. Er is meer tonnage oud papier ingezameld door de verenigingen, wat leidt tot een hogere vergoeding dan waar in de bestuursrapportage rekening mee is gehouden. Voor deze ingezamelde tonnage ontvangt de gemeente een vergoeding. Daarnaast zijn de tractiekosten hoger en het schoonmaakonderhoud aan de ondergrondse containers. De afwijkingen op het product inzameling huishoudelijk afvalstoffen, hogere baten en hogere lasten, leiden tot een hogere toevoeging aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Een positief resultaat op het product ‘Riolering’ dient toegevoegd te worden aan de voorziening, de van derden verkregen middelen moeten aan riolering besteed worden. Deze toevoeging is dit jaar hoger dan begroot, omdat er investeringen zijn uitgesteld.

De kosten van het krediet aardgasvrije wijken mogen niet in meerdere jaren worden afgeschreven, de lasten zijn in het jaar 2022 in de exploitatie verantwoord. Bij het opstellen van de najaarsbrief was geen rekening gehouden met deze extra lasten, en is er teveel budget aangemeld voor overheveling.

Algemene dekkingsmiddelen

De baten en lasten van de samenwerking belastingen zijn nagenoeg in lijn met de aangepaste begroting 2022. De begrotingswijziging is echter niet herverdeeld naar de verschillende taakvelden. Per saldo is er een klein voordeel voor het aandeel van de Gemeente Middelburg.

Conclusie

Bovengenoemde overschrijdingen passen binnen het bestaande door de raad vastgestelde beleid c.q. binnen wettelijke kaders of worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven. Voor een verklaring van de overschrijdingen wordt verwezen naar de analyse van de baten en lasten op hoofdlijnen op het programma - en taakveldniveau. De kern hiervan is dat de gesignaleerde overschrijdingen zich na de najaarsbrief hebben voorgedaan.

Kredieten

Bij de kredieten is er sprake van één budgetoverschrijding groter dan 10.000 per krediet.

De aanschaf van 2 kleurenplotters A0 hebben in het jaar 2022 plaatsgevonden, terwijl het begrote krediet pas beschikbaar is gesteld voor het jaar 2023. Het gaat hierbij om een bedrag van tweemaal 7.000. Voor de jaarstukken 2022 resulteert dit in een budgetoverschrijding, wel passend binnen het beleid voor het jaar 2023.

Download pdf