Jaarstukken 2022

menu

Toelichting op de balans

Immateriele vaste activa

Omschrijving

1-1-2022

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Bijdrage van derden

Afschrijving

31-12-2022

Immateriele vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

Bijdrage in activa aan derden

Bijdrage aan act.in eigendom v.derden

485

0

0

0

74

411

Totaal

485

0

0

0

74

411

Boekwaarde per 31 december

485

0

0

0

74

411

Materiele vaste activa

Omschrijving

1-1-2022

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Bijdrage van derden

Afwaar- deringen

Afschrij- ving

31-12-2022

Materiele vaste activa

Investeringen met een economisch nut

Bedrijfsgebouwen economisch nut

87.488

2.259

2.050

191

0

3.744

83.762

Grond en terreinen economisch nut

13.066

0

1.210

0

0

0

11.856

Grond, weg, waterbouwkundige werken economisch nut

7.684

1.300

0

0

0

501

8.484

Machines, apparaten en installaties economisch nut

6.747

385

0

0

0

1.116

6.016

Overige materiele vaste activa economisch nut

4.231

537

0

0

0

473

4.294

Vervoermiddelen economisch nut

1.277

140

3

0

0

199

1.215

Woonruimte economisch nut

706

0

0

0

0

32

674

Totaal

121.197

4.622

3.263

191

0

6.065

116.300

Materiele vaste activa econ nut heffingen

Grond weg waterbouwkundige werken economisch heffingen

1.361

1.042

0

1.042

0

213

1.148

Machines apparaten en installaties economisch heffingen

391

0

0

0

0

90

301

Overige materiele vaste activa economisch heffingen

958

260

0

31

0

150

1.037

Vervoermiddelen economisch hefingen

183

0

0

0

0

44

139

Totaal

2.893

1.303

0

1.073

0

497

2.626

Investeringen met een maatschappelijk nut

Grond, weg.waterbouwkundige werken maatschappelijk nut

16.627

717

0

88

0

807

16.449

Machines apparaten en installaties maatschappelijk nut

1.685

451

0

0

0

127

2.008

Overige materiele vaste activa maatschappelijk nut

28

196

0

0

0

212

12

Totaal

18.340

1.364

0

88

0

1.146

18.470

In erfpacht uitgegeven gronden

In erfpacht uitgegeven gronden

3.664

0

0

0

0

0

3.664

Totaal

3.664

0

0

0

0

0

3.664

Boekwaarde per 31 december

146.094

7.288

3.263

1.352

0

7.708

141.060

Specificatie investeringsuitgaven

Economisch nut

Aanpassing schoolgebouw

2.339

Cruyff court

65

Arnemuiden renovatie kunstgras

394

Veersepoort renovatie kunstgras

427

Sint Laurens Ondo kunstgras

350

Kruitmolen renovatie kunstgras

65

Vervanging gesloten auto's met enkele cabine

140

Wiellader

72

Smartphones

167

Schmitz electrotransporter BCR

53

Modernisering Crematorium

82

Implementatie Gouw 2023

72

Implementatie software TIM

158

Diversen

238

Totaal

4.622

Economisch nut heffingen

Renovatie- en milieulasten riolen

1.042

Ondergrondse afvalinzameling

260

Totaal

1.303

Maatschappelijk nut

Buurttuinkamers

93

Wijkspeelvoorz.skatebaan Veersepoor

539

Herinrichting Zusterplein

49

Koudekerkseweg rotonde/lichtmasten

152

Camera's kernwinkelgebied

178

Vervanging verkeerslichten

47

Aardgasvrije wijk dauwendaele

196

Diversen

109

Totaal

1.364

Totaal investeringen

7.288

Specificatie desinvesteringen

Economisch nut

Ravensteijnweg 1

3.260

Vervoermiddelen

3

Totaal desinvesteringen

3.263

Specificatie bijdragen van derden

Specificatie van de bijdragen van derden:

(Bedragen x €1.000)

Economisch nut

Gh Smithlaan 3

191

Totaal

191

Economisch nut heffingen

Riolen

1.042

Collectors ondergrondse afvalcontainers

31

Totaal

1.073

Maatschappelijk Nut

Buurttuinkamers

28

Herinrichting zusterplein

51

Herinrichting stationsplein

9

Totaal

88

Totaal bijdragen van derden

1.352

Gronden met voornemen tot bebouwing/strategische gronden (mva)

Gronden met voornemen tot bebouwing/strategische gronden (mva)

(Bedragen x €1.000)

Omschrijving

Boekwaarde 31/12/2021

Gronden naar BIE

Invest-
eringen

Bijdrage van derden

Afwaar-dering

Boekwaarde 31/12/2022

Eigendom 31/12/2022

per/m²

1. Sint Laurens Oost

1.441

0

0

0

0

1.441

240.164

m2

6,00

2. Cleene Hooge

2.843

0

0

0

0

2.843

376.968

7,54

3. Ramsburg Oost

793

0

0

0

0

793

132.241

6,00

4. Hazenburg Noord 2e fase

291

0

0

0

0

291

48.450

6,01

5. Schenge 6-8

39

0

0

0

0

39

5.610

6,95

Totaal

5.407

0

0

0

0

5.407

803.433

Financiele vaste activa

Financiële vaste activa

1-1- 2022

Investering

Aflossing

31-12- 2022

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Deelnemingen

aandelen bank nederlandse gemeenten

123

0

0

123

deeln. PZEM

401

0

0

401

deelneming bv monumentenbeheer

681

0

0

681

deelneming dataland

2

0

2

0

deelneming gbe aqua bv

58

4.703

0

4.761

deelneming vastgoed stadgew zwembad

9

0

0

9

Totaal Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.274

4.703

2

5.975

Leningen aan woningbouwcooperaties

Verstrekte leningen woningcoorporaties

lening woongoed middelburg

4.290

0

0

4.290

Totaal Leningen aan woningbouwcooperaties

4.290

0

0

4.290

Overige langlopende leningen

Overige verstrekte langlopende leningen

starterslening

3.290

0

0

3.290

Muidenweg 1

0

314

0

314

blijversleningen volkshuisvesting

159

0

0

159

lening mburgse zaterd voetbalclub

138

0

6

132

lening st roosevelt acadamy fonds

2.000

0

0

2.000

lening voetbalv.zeelandia-middelb

102

0

5

97

waterpark veerse meer

2.017

0

0

2.017

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico

voorziening waterpark veerse meer

-2.017

0

0

-2.017

Totaal Overige langlopende leningen

5.689

314

11

5.992

Totaal FVA minus voorziening

11.253

5.017

13

16.257

Voorraden

Voorraden

31-12-2022

31-12-2021

Onderhanden werk grondexploitatie

51.283

67.284

Onderhanden werk grondexploitatie

64.483

72.524

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico

-13.200

-5.240

Grond en hulpstoffen

82

19

Onderhanden werk grondexploitatie

0

-46

Overige grond- en hulpstoffen

17

0

Voorraad gereed product

65

65

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico

0

0

Stand per 31 december minus voorziening

51.365

67.303

Voorraad onderhanden werk grondexploitatie

In onderstaand overzicht een specificatie van de onderhanden werk (gronden in exploitatie) per complex. Een nadere toelichting van de complexen is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid.

Complex

Boekwaarde 31-12-2021

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst-uitname

Afwaar- dering

Boekwaarde 31-12-2022

Voorziening verlieslatend complex

stromenpoort 2e fase grondbedr

505

21

0

0

0

526

0

rittenburg III grondbedr

2.860

939

-1.477

0

0

2.322

878

essenvelt - grondbedr

19.485

2.860

-6.281

789

0

16.853

0

hazenburg noord grondbedr

1.096

765

-197

0

0

1.664

0

oranjepolder landhuiskavels

1.234

17

-2

0

0

1.249

0

sint laurens - zuid grondbedr

5.533

411

-10

0

0

5.934

855

sint laurens - noord grondbedr

3.567

204

-19

0

0

3.752

0

cleene hooge grondbedr

6.096

83

-13

0

0

6.166

0

veerse poort 5e fase grondbedr

2.253

663

-5.310

493

0

-1.901

0

nieuwland - zuid grondbedr

90

12

-2

0

0

100

0

mortiere samenwerkingsovk grondbedr

7.778

588

-848

-791

0

6.727

0

mortiere ensemble grondbedr

1.654

36

-15

0

0

1.675

0

mortiere bedrijventerrein zuid gb

6.560

171

-2.095

0

0

4.636

1.704

herstructurering arnestein

791

266

-15

0

0

1.042

697

trekdijk nieuwland grondbedr

10.287

246

-21

0

0

10.512

7.786

ramsburg kantorenstrook grondbedr

204

9

0

0

0

213

0

punt arnestein grondbedr

362

12

-12

0

0

362

247

Ramsburg Watergang

1.408

40

0

0

0

1.448

118

Ramsburg Dampoorthof

825

52

-4

0

0

873

620

Churchilllaan schoollocatie

0

124

0

0

0

124

0

Diversen

-65

654

-382

0

-1

206

295

Totaal

72.523

8.173

-16.703

491

-1

64.483

13.200

In onderstaand overzicht een specificatie van de onderhanden werk (overige gronden) per complex. Een nadere toelichting van de complexen is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid.

(Bedragen x €1.000)

Complex

Boekwaarde 31-12-2021

Interne over-boeking

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst-uitname

Afwaar- dering

Boekwaarde 31-12-2022

Voorziening verlieslatend complex

sociaal warenhuis/voedselbank

182

-182

0

0

0

0

0

0

nieuwlandse dreef grondbedr

-227

230

-3

0

0

0

0

0

diversen

0

0

1

-1

0

0

0

0

Totaal

-45

48

-2

-1

0

0

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige vorderingen

31-12-2022

31-12-2021

Overige vorderingen

Debiteuren

4.011

4.796

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico

-972

-948

Totaal

3.039

3.848

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van geschatte inningskansen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

31-12-2022

31-12-2021

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

12.306

0

In het jaar 2022 heeft de gemeente Middelburg haar overtollige middelen bij het rijk uit heeft gezet. Over het bedrag gestald bij de schatkist ontvangt de gemeente een rentevergoeding.

Liquide middelen

Liquide middelen

31-12-2022

31-12-2021

Bank

2.484

0

Kasgeld

19

18

Stand per 31 december

2.502

18

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schatkistbankieren

In de wet Houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) is verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten hun overtollige middelen bij het rijk moeten uitzetten. Hiemee wordt beoogd dat de staat minder geld leent op de financiële markten en de staatsschuld daalt.

Voor de gemeente Middelburg betekent dit dat er in 2022 per kwartaal €3,6 miljoen per dag (2% van het begrotingstotaal) buiten de schatkist gehouden mag worden. Doordat in het jaar 2022 de gemeente Middelburg haar overtollige middelen bij het rijk uit heeft gezet zijn de bedragen buiten de schatkist binnen het drempeldrag gebleven.

Schatkistbankieren (* €1.000)

1e kw

2ekw

3e kw

4e kw

Drempelbedrag schatkistbankieren van het begrotingstotaal

3.612

3.612

3.612

3.612

Gemiddeld buiten de schatkist

3.202

1.457

2.570

1.957

Ruimte onder drempelbedrag

410

2.155

1.042

1.655

Overlopende activa

Overlopende activa

31-12-2022

31-12-2021

- Europese overheidslichamen

1.123

1.303

- Overige Nederlandse overheidslichamen

13

0

- het Rijk

2.606

47

Overige nog te ontvangen bedragen

15.136

13.793

Stand per 31 december

18.878

15.144

(bedragen × 1.000)

1-1-2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

31-12- 2022

- het Rijk

Spuk ontheemden oekraine

0

2.482

0

2.482

coronatoegangsbeleid

40

0

28

11

geluid

7

0

0

7

stim spec uitkering sport

0

106

0

106

Totaal - het Rijk

47

2.587

28

2.606

- Overige Nederlandse overheidslichamen

bushalte groene woud

0

13

0

13

Totaal - Overige Nederlandse overheidslichamen

0

13

0

13

- Europese overheidslichamen

buurttuinkamers

0

70

0

70

cherish

41

38

41

38

cool towns

374

-251

0

122

cupido

59

129

0

188

move

99

42

99

42

scape

55

0

55

0

shifft

66

404

51

420

siree

5

0

5

0

smart space

254

27

180

101

solarise

147

125

147

125

terts

198

0

198

0

violet

5

17

5

17

Totaal - Europese overheidslichamen

1.303

601

780

1.123

Totaal

1.350

3.200

809

3.742

De nog te ontvangen bedragen betreffen voornamelijk Europese subsidieregelingen. De ontvangsten komen pas na goedkeuring door het betreffende Europese secretariaat.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het rekeningsaldo.

Nog te bestemmen resultaat

Voor het boekjaar bedraagt het rekeningsaldo 12.589.003. Bij de jaarstukken ontvangt de raad een voorstel voor uiteindelijke bestemming van het rekeningsaldo.

Reserves

Reserves

1-1- 2022

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming positief resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

31-12- 2022

Algemene reserve

algemene reserve

17.049

849

1.270

4.952

0

21.580

Totaal  Algemene reserve

17.049

849

1.270

4.952

0

21.580

Bestemmingsreserves

afschrijvingsreserve

2.747

1.397

0

0

117

4.027

reserve GBE Aqua BV

0

4.703

0

0

0

4.703

reserve decentralisaties

99

2.073

330

0

0

1.841

reserve grondbedrijf

8.807

1.155

8.469

0

0

1.493

reserve klimaatgelden

3.779

0

0

0

201

3.578

reserve molenwaterpark

1.036

0

1.036

0

0

0

reserve nieuwbouw bibliotheek

18

2

14

0

0

6

reserve participatiefonds

18

0

5

0

0

13

reserve reconstructie wegen

1.695

1.453

0

0

0

3.147

reserve transitoria

7.053

3.638

4.073

600

0

7.218

Totaal Bestemmingsreserves

25.251

14.420

13.927

600

318

26.027

Totaal reserves

42.300

15.270

15.197

5.552

318

47.606

Algemene Reserve

Dient als algemene buffer voor calamiteiten en het opvangen van tegenvallers.

Algemene reserve

Toevoegingen zijn:

Bedrag x 1.000

Onttrekkingen zijn:

Bedrag x €1.000

Saldo jaarstukken 2021

4952

Financiering aanleg skatebaan

234

Opheffen reserve Molenwaterpark

11

Invoeringskosten omgevingswet

202

Financieel herstelplan verkoop vastgoed

225

Boomverlichting Lange Delft

35

Dividend Evides volgens herstelplan

613

Cofinanciering project Cool Towns

33

Actieplan Sociaal Domein

127

TONK-middelen (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

639

Totaal

5.801

Totaal

1.270

Bestemmingsreserve

Afschrijvingsreserve

Dekking van de kapitaallasten van een aantal investeringen waarvoor eenmalige dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, maar waarvoor het om uiteenlopende redenen gewenst is de boekwaarde en jaarlijkse lasten binnen de exploitatie zichtbaar te houden. De kapitaallasten van deze investeringen worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken. In 2022 is er 117.228,- onttrokken ten behoeve van afschrijvingen. Door de opheffing van de reserve Molenwaterpark is er 1.025.146 toevoegd. Er is 125.000,- toegevoegd voor de afschrijvingslasten van 60 extra GF-zuilen (voor groente-, fruitafval en etensresten) en 5 tuinkorven (voor snoeiafval) . Voor de financiering van de Skatebaan is 234.000.- toegevoegd.

Reserve GBE Aqua BV

Bij het vaststellen van de bestuurlijke tussenrapportage 2022 is besloten om deze nieuwe reserve te vormen voor het PZEM-dividend. De toevoeging betreft het Middelburgse aandeel.

Reserve Decentralisaties

De reserve Decentralisatie wordt ingezet voor de kosten van uitvoeging actieplan sociaal domein. In 2022 is er 330.000,- onttrokken ter dekking van kosten gemaakt voor de uitvoering van het actieplan sociaal domein. Er is 2.072.746,- toegevoegd aan de reserve in verband met het bijstellen (temporiseren) van het actieplan Sociaal Domein.

Reserve Grondbedrijf

Beschikken over vrij besteedbare middelen die voortkomen uit de winst van de grondexploitaties. Hierbij is rekening gehouden met de gewenste omvang van de risicovoorziening lopende grondexploitaties. Bij voorkeur vindt aanwending van de middelen plaats gerelateerd aan nieuwe en lopende grondexploitaties. De toevoegingen betreffen 1.035.866,-- winstneming en aan rente 118.898,-. Er is 752.465,- onttrokken voor de verliezen van het grondbedrijf en 941.260,- gaat naar de voorziening grondbedrijf. Voor het vormen van een voorziening voor de Trekdijk is er 6.774.933,- onttrokken.

Reserve Klimaatgelden

Deze reserve is ingesteld voor de gelden die ontvangen worden voor klimaatdoeleinden. In 2022 is er 201.018,- onttrokken als dekking van voorbereidingskosten voor de aardgasvrije wijk Dauwendaele.

Reserve Molenwaterpark

Bij de vaststelling van de jaarstukken is besloten om deze reserve op te heffen. Dee middelen zijn toegevoegd aan de afschrijvingsreserve 1.025.146,- als dekking voor de kapitaallasten Molenwaterpark en het restant van 11.062,- aan de algemene reserve.

Reserve Nieuwbouw bibliotheek

Dekking van het in de subsidie aan de Zeeuwse Bibliotheek opgenomen component voor kapitaallasten van het gebouw.

Reserve Participatiefonds

Conform raadvoorstel 20-47 wordt deze reserve afgebouwd. Het resterende saldo dient als dekking voor de jaarlijkse verstrekking van bijdragen aan bewoners van woon-zorgcomplexen.

Reserve Reconstructies wegen

Dekking van de investering bij reconstructie van wegen. Er is 1.452.618,- toegevoegd.

Reserve Transitoria

Reserve ter overheveling van bedragen uit voorgaand jaar ter dekking van in dat jaar aangegane verplichtingen.

Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen × 1.000)

1-1- 2022

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12- 2022

Voorzieningen verplicht., verliezen, risico's

voorziening familiegraf polak

5

0

0

0

5

voorziening precario enduris

5.095

0

0

0

5.095

voorziening spaarverlof

49

729

0

49

729

voorziening wachtgeld

0

287

0

141

146

voorziening wethouderspensioenen

5.603

94

0

691

5.006

Totaal Voorzieningen verplicht., verliezen, risico's

10.752

1.110

0

880

10.981

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

onderhoudsvoorziening civiel

1.441

415

0

193

1.663

voorziening gebouwenbeheersplan

2.591

2.413

0

1.637

3.367

vz stadhuis

0

8.296

0

0

8.296

Totaal Voorzieningen ter egalisatie van kosten

4.032

11.123

0

1.830

13.325

Voorzieningen v bijdr aan toekomstige verv.inv

voorziening rioolbeheer

4.915

3.363

0

1.042

7.236

Totaal Voorzieningen v bijdr aan toekomstige verv.inv

4.915

3.363

0

1.042

7.236

Voorzieningen voor middelen van derden

voorziening tariefst afvalstoffenhef

514

233

0

125

623

Totaal Voorzieningen voor middelen van derden

514

233

0

125

623

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s:

Voorziening Wethouderspensioenen

Deze voorziening dient ter dekking van de te betalen pensioenlasten van gewezen wethouders of hun partners.

Voorziening Wachtgelden

Deze voorzieningen dienen ter dekking van de wachtgeldverplichtingen van degenen die vervroegd zijn uitgetreden in verband met reorganisatie, voortijdig vertrek en herindeling.

Voorziening Spaarverlof

Deze voorziening is gevormd ter dekking voor nog openstaande verlofrechten.

Voorziening Familiegraf

Dit betreft een ontvangen afkoopsom ter dekking van het onderhoud van het familiegraf.

Voorziening precario Enduris

Deze voorziening is gevormd ter dekking voor mogelijke oninbaarheid van precariobelasting van Enduris.

Voorziening ter egalisatie van kosten:

Voorziening Gebouwenbeheersplan

Doel is het beschikbaar hebben van middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op basis van het beheerplan. De voorziening dient om over een reeks van jaren een gelijkmatige verdeling van lasten te houden.

Voorziening Civielbeheersplan

Doel is het beschikbaar hebben van middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op basis van het beheerplan. De voorziening dient om over een reeks van jaren een gelijkmatige verdeling van lasten te houden.

Voorziening Stadhuis

Voor de restauratie van het Stadhuis is een voorziening gevormd.

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven:

Voorziening rioolbeheer

De voorziening is bestemd voor rioleringsaanpassing als gevolg van nieuwe investering of voor het groot onderhoud. De dotatie is het verschil tussen de ontvangen rioolheffing en de exploitatie uitgaven.

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is:

Voorziening Tariefstelling afvalstoffenheffing

Van derden vekregen middelen welke specifiek besteed moeten worden.

Vaste schulden

Vaste schulden (bedragen × 1.000)

01-01-2022

Opgenomen

Afgelost

31-12-2022

Opgenomen geldleningen

157.338

0

27.173

130.165

Totaal  Binnenlandse banken en ov fin instellingen

157.338

0

27.173

130.165

Waarborgsommen

136

7

0

143

Totaal  Waarborgsommen

136

7

0

143

Totaal passiva

157.474

7

27.173

130.308

Alle langlopende schulden betreffen onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen. De rentepercentages van de leningen variëren van -0,36% tot en met 4,65%. Met uitzondering van de rolloverlening waarbij de rentepercentage variëren van - 0,583% tot 1.898%. De totale saldo van rentelasten bedroeg in 2022 2,4 miljoen.

Gedurende het jaar 2022 is er voor een totaal bedrag van 27,2 mln afgelost. In het jaar 2022 zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten.

Vlottende schulden

Netto vlottende schulden (bedragen × 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

Banksaldi

0

1.581

Kasgeldlening

0

0

Kortlopende schulden

5.433

3.947

Totaal

5.433

5.527

Overlopende passiva

Overlopende passiva (bedragen × 1.000)

31-12-2022

31-12-2021

Verplichtingen die het jaar zijn opgebouwd
De ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren ontvangen van:

9.712

8.350

- overige Nederlandse overheidslichamen

1.365

1.028

- het Rijk

5.773

3.130

overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

Overige vooruitontvangen bedr vlg begr.jaar

867

571

Totaal

17.716

13.079

(bedragen × 1.000)

1-1- 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

31-12- 2022

- overige Nederlandse overheidslichamen

Energiebesparing monumenten

99

0

22

77

Regioarrangement

0

163

0

163

bedrijventerrein Arnestein

123

150

273

0

herstr churchilllaan

0

252

0

252

investeringsbudget sted.vern

603

0

0

603

kick project arbeidsmarktregio

49

0

0

49

klimaatadaptatie

0

130

0

130

provinciale impuls wonen

91

0

0

91

subsidie afval

23

0

23

0

veilige recreatieparken

40

0

40

0

Totaal - overige Nederlandse overheidslichamen

1.028

695

358

1.365

- het Rijk

Spuk flexwoningen

1.250

624

0

1.874

Spuk inburgering

0

220

0

220

Spuk onderwijshuisv.ontheemden

0

130

0

130

Spuk onderwijsroute

0

18

0

18

Spuk toeslagenaffaire

17

0

17

0

energiearmoede

0

1.054

0

1.054

ext adv warmtetransitie

21

0

21

0

geluid

210

0

21

189

lokale preventieakkoorden

13

4

0

17

oab/oke

1.147

0

68

1.079

onderwijsvertragingen COVID

231

482

0

713

rmc walcheren extra middelen 2016-20

53

0

32

21

spuk sportakkoord

10

0

9

1

stim spec uitkering sport

66

297

66

297

verkeersveiligheidsmaatregelen

112

161

112

161

Totaal - het Rijk

3.130

2.989

346

5.773

Totaal

4.158

3.683

704

7.137

Gewaarborgde geldleningen

Geldnemer

Borg

Hoofdsom

31-12-2021

Opname

Aflossing

31-12-2022

Woongoed Middelburg

50%

135.967.380

134.229.967

0

161.102

134.068.865

Woningbouw Arnemuiden

50%

6.000.000

3.332.454

0

239.610

3.092.844

Stichting woonzorg Nederland

50%

25.340.000

23.702.600

0

272.900

23.429.700

Totaal woongoed

167.307.380

161.265.021

0

673.612

160.591.410

St. Zorgstroom Walcheren

100%

2.810.729

520.505

0

520.505

0

Zwse Bibliotheek

33%

1.320.000

848.571

0

94.286

754.286

Middelburgse Turnvereniging

100%

181.512

11.909

0

11.909

0

St Beheer Schoolgebouwen voor reformatorisch onderwijs

100%

4.000.000

5.775.000

0

210.000

5.565.000

St."M.A.S."

100%

115.714

115.714

0

0

115.714

Vereniging Kinderzorg

100%

2.000.000

1.300.000

0

100.000

1.200.000

Zwembad vastgoed B.V

50%

16.000.000

4.821.614

0

267.962

4.553.652

KV Top

100%

47.500

18.460

0

3.168

15.292

St. Jong Ambon

100%

60.000

60.000

0

0

60.000

Verbouw lange Noordstraat tot societeit

100%

50.000

23.000

0

5.000

18.000

Totaal overige rechtspersonen

31.835.833

13.494.774

0

1.212.830

12.281.944

Totaal

205.091.950

174.759.796

0

1.886.442

172.873.354

EMU-saldo

EMU-saldo

Rekening 2022

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

12.348

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

-5.108

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

11.952

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-15.938

5.

(-)

Boekwinst bij verkoop effecten en boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

Berekend EMU-saldo

45.346

Het positieve EMU-saldo over 2022 geeft aan dat we als gemeente via reële transacties afgelopen jaar meer ontvangen hebben dan dat we hebben uitgegeven.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In de jaarstukken wordt als toelichting bij de balans een overzicht opgenomen van de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen, voor zover die verplichtingen consequenties hebben voor toekomstige jaren. Alleen verplichtingen waarvan de financiële omvang per jaar 100.000 of meer bedraagt worden vermeld.

Contracten

Dienstverlening

Einddatum contract

Geschatte waarde per jaar

Schoonmaak

sep 2023

280.000

Beheer sportcomplexen

okt 2023

500.000

Postbezorging

jaarlijks opzegbaar

200.000

Beveiliging Stadkantoor

april 2025

95.000

Catering

mrt 2023

145.000

Elektriciteit

dec 2023

800.000

Aardgas

dec 2023

300.000

Zaaksysteem

apr 2023

100.000

inhuur taxateur

dec 2024

100.000

Software belastingen

onbeperkt

320.000

Brandverzekering

dec 2023

468.000

Aansprakelijkheidsverzekering

dec 2023

110.000

contributie VNG

jaarlijks opzegbaar

275.000

Accountantsdiensten

aug 2023

100.000

Verstrekken van toeristische info

mrt 2026

100.000

Onderhoud openbare verlichting

dec 2024

650.000

Aanpak energiearmoede

dec 2023

535.000

Wet herverdeling wegenbeheer

onbeperkt

450.000

Gemalenonderhoud

dec 2031

100.000

Inhuur personeel

mrt 2024

100.000

Lease electrische voertuigen

juli 2024

100.000

Brandstoffen voertuigen

jan 2025

275.000

Onkruidbestrijding verharding

dec 2023

500.000

Rioolreinigen

okt 2024

485.000

VTH applicatie

apr 2025

100.000

Applicatie Sociaal Domein

dec 2024

160.000

Huurhulpmiddelen

jun 2023

700.000

Sociale verstrekkingen in natura

dec 2023

800.000

Doelgroepenvervoer

aug 2023

1.650.000

Leerlingenvervoer

jul 2023

600.000

Onderhoud en aanleg trapliften

sep 2026

100.000

Garanties- direct gegarandeerde kredietfaciliteit

Product

Geldnemer

Aanvang

Huidig bedrag

Krediet in rekening-courant

B.V. Monumentenbeheer Middelburg

dec-96

1.361.341

Krediet in rekening-courant

Stichting Woongoed Middelburg

okt-02

15.700.000

Financiele derivaten

De gemeente hanteert 3 derivaten welke allen zijn afgesloten ter dekking van een rolloverlening met een 3- maands euribor karakter en een caprate van 5%.

  • Een nominaal bedrag van 18.000.000 met een looptijd eindigend op 27 februari 2023. Deze is afgesloten bij de SNS bank (nu Volksbank) welke op het moment van afsluiten beschikte over een BBB-rating.

  • Een nominaal bedrag van 9.000.000 met een looptijd eindigend op 26 november 2024. Deze is afgesloten bij de BNG welke op het moment van afsluiten beschikte over een AAA-rating.

Gebeurtenissen na balansdatum

De Raad van State heeft op 5 april 2023 een uitspraak gedaan over de Trekdijk. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening.

Download pdf