Jaarstukken 2022

menu

Overzicht lasten en baten per taakveld

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden. De geraamde en gerealiseerde baten en lasten per taakveld leest u in deze overzichten.

Als verdelingsprincipe is ieder subproduct gekoppeld aan enerzijds een product en anderzijds een taakveld. Een product kan uit meerdere producten en daarmee ook taakvelden bestaan. De producten zijn toebedeeld aan de programma's.

Bestuur en Ondersteuning

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

0.01.0 Bestuur

2.553

2.517

2.282

235

0.02.0 Burgerzaken

1.930

1.939

1.986

-47

0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden

1.040

711

713

-1

0.06.3 Parkeerbelasting

69

69

13

56

Totale Lasten

5.592

5.237

4.995

242

Baten

0.01.0 Bestuur

-70

-116

-656

540

0.02.0 Burgerzaken

-729

-729

-892

164

0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden

-462

-462

-410

-52

0.06.3 Parkeerbelasting

-6.433

-5.387

-5.479

92

Totale Baten

-7.694

-6.694

-7.437

744

Totaal Bestuur en Ondersteuning

-2.102

-1.457

-2.443

986

Veiligheid

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

1.01.0 Crisisbeheersing en brandweer

3.500

3.500

3.486

14

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

1.876

2.284

2.243

41

Totale Lasten

5.376

5.784

5.729

55

Baten

1.02.0 Openbare orde en veiligheid

-57

-244

-207

-36

Totale Baten

-57

-244

-207

-36

Totaal Veiligheid

5.319

5.541

5.522

18

Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

2.01.0 Verkeer en vervoer

9.838

10.421

9.904

517

2.02.0 Parkeren

2.771

2.766

2.928

-162

2.04.0 Econ havens en waterwegen

372

310

331

-21

Totale Lasten

12.981

13.496

13.163

333

Baten

2.01.0 Verkeer en vervoer

-1.057

-1.712

-2.487

775

2.02.0 Parkeren

-5

-5

-67

62

2.03.0 Recreatieve havens

-64

-64

-62

-2

2.04.0 Econ havens en waterwegen

-132

-117

-85

-32

Totale Baten

-1.258

-1.897

-2.701

804

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

11.723

11.599

10.462

1.137

Economie

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

3.01.0 Economische ontwikkeling

178

278

301

-22

3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct

2.619

5.042

7.965

-2.924

3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg

155

161

158

3

3.04.0 Economische promotie

748

793

762

31

Totale Lasten

3.701

6.274

9.186

-2.912

Baten

3.01.0 Economische ontwikkeling

0

-100

-129

29

3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct

-2.570

-5.003

-1.045

-3.958

3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg

-71

-71

-64

-7

3.04.0 Economische promotie

-1.566

-1.557

-1.753

196

Totale Baten

-4.208

-6.731

-2.991

-3.740

Totaal Economie

-507

-458

6.195

-6.653

Onderwijs

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

4.01.0 Openbaar basisonderwijs

769

767

721

46

4.02.0 Onderwijshuisvesting

3.612

3.585

3.639

-55

4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken

3.218

3.724

3.537

187

Totale Lasten

7.599

8.076

7.898

178

Baten

4.01.0 Openbaar basisonderwijs

-119

-119

-110

-9

4.02.0 Onderwijshuisvesting

-14

-89

-161

72

4.03.0 Onderwijsbel en leerlingzaken

-2.184

-2.592

-2.599

7

Totale Baten

-2.317

-2.800

-2.871

71

Totaal Onderwijs

5.282

5.276

5.027

249

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

5.01.0 Sportbeleid en activering

166

266

211

56

5.02.0 Sportaccommodaties

4.031

4.088

4.250

-162

5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part

3.495

3.834

3.820

15

5.04.0 Musea

1.241

1.240

1.200

40

5.05.0 Cultureel erfgoed

938

1.011

9.278

-8.266

5.06.0 Media

1.743

1.743

1.750

-7

5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr

3.585

3.713

3.770

-57

Totale Lasten

15.200

15.896

24.278

-8.382

Baten

5.01.0 Sportbeleid en activering

0

-100

-65

-35

5.02.0 Sportaccommodaties

-877

-1.068

-1.214

146

5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part

-608

-608

-637

29

5.04.0 Musea

-273

-273

-271

-2

5.05.0 Cultureel erfgoed

-232

-281

-239

-42

5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr

-102

-136

-167

31

Totale Baten

-2.092

-2.466

-2.593

127

Totaal Sport, cultuur en recreatie

13.108

13.431

21.685

-8.254

Sociaal domein

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

6.01.0 Samenkracht en burgerpart

4.947

7.172

7.013

159

6.02.0 Wijkteams

4.696

5.109

4.994

115

6.03.0 Inkomensregelingen

31.475

31.089

33.357

-2.269

6.04.0 Begeleide participatie

6.007

6.314

5.999

316

6.05.0 Arbeidsparticipatie

2.418

2.512

2.315

197

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.238

1.202

914

288

6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+

13.973

11.612

11.443

170

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-

15.430

12.642

14.359

-1.718

6.08.1 Geescaleerde zorg 18+

465

497

475

22

6.08.2 Geescaleerde zorg 18-

4.713

7.134

5.449

1.685

Totale Lasten

85.362

85.284

86.319

-1.035

Baten

6.01.0 Samenkracht en burgerpart

-821

-2.590

-3.664

1.073

6.02.0 Wijkteams

0

-68

-71

3

6.03.0 Inkomensregelingen

-21.980

-18.255

-18.190

-65

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

-4

4

6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+

-64

-340

-349

9

Totale Baten

-22.864

-21.254

-22.278

1.025

Totaal Sociaal domein

62.498

64.030

64.040

-10

Volksgezondheid en milieu

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

7.01.0 Volksgezondheid

2.140

2.218

2.100

118

7.02.0 Riolering

4.290

4.282

4.474

-192

7.03.0 Afval

5.258

5.288

5.597

-309

7.04.0 Milieubeheer

1.567

1.442

2.332

-890

7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria

1.478

1.579

1.680

-101

Totale Lasten

14.733

14.809

16.183

-1.374

Baten

7.02.0 Riolering

-5.776

-5.776

-5.808

32

7.03.0 Afval

-7.256

-7.392

-7.616

224

7.04.0 Milieubeheer

-160

-180

-666

486

7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria

-2.004

-2.027

-2.025

-2

Totale Baten

-15.195

-15.374

-16.116

741

Totaal Volksgezondheid en milieu

-463

-565

67

-632

Volkshuisv, leefomgev en sted vern

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

8.01.0 Ruimte en leefomgeving

1.205

1.104

937

167

8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr)

5.585

9.139

8.803

337

8.03.0 Wonen en bouwen

1.669

1.932

2.407

-475

Totale Lasten

8.458

12.175

12.147

28

Baten

8.01.0 Ruimte en leefomgeving

-7

-7

-6

-1

8.02.0 Grondexploit (niet-bedr.terr)

-5.356

-8.641

-7.948

-693

8.03.0 Wonen en bouwen

-1.076

-2.732

-3.304

572

Totale Baten

-6.439

-11.380

-11.258

-122

Totaal Volkshuisv, leefomgev en sted vern

2.019

795

889

-94

A. Saldo uitvoering programmas

96.878

98.191

111.444

-13.253

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

0.05.0 Treasury

-393

7

9

-3

0.06.1 OZB woningen

1.483

1.681

1.690

-9

0.06.2 OZB niet woningen

1.426

1.405

1.540

-135

0.06.4 Belastingen overig

1.044

1.044

1.160

-116

0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds

6

6

7

-0

Totale Lasten

3.566

4.143

4.406

-264

Baten

0.05.0 Treasury

-383

-5.740

-5.760

20

0.06.1 OZB woningen

-8.511

-8.511

-8.594

83

0.06.2 OZB niet woningen

-8.083

-8.083

-8.290

207

0.06.4 Belastingen overig

-1.615

-1.860

-1.715

-144

0.07.0 Alg uitk en ov uitk gem.fonds

-97.627

-112.852

-115.250

2.398

Totale Baten

-116.219

-137.046

-139.609

2.562

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-112.654

-132.903

-135.202

2.299

Overige baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

0.08.0 Overige baten en lasten

1.487

2.211

791

1.421

Totale Lasten

1.487

2.211

791

1.421

Baten

0.08.0 Overige baten en lasten

-225

-724

-2.338

1.614

Totale Baten

-225

-724

-2.338

1.614

Totaal Overige baten en lasten

1.262

1.487

-1.548

3.035

Overhead

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

0.04.0 Overhead

13.563

13.816

13.560

256

Totale Lasten

13.563

13.816

13.560

256

Baten

0.04.0 Overhead

-859

-947

-952

4

Totale Baten

-859

-947

-952

4

Totaal Overhead

12.703

12.868

12.608

260

Vennootschapsbelasting

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

0.09.0 Vennootschapsbelasting

370

370

349

21

Totale Lasten

370

370

349

21

Totaal Vennootschapsbelasting

370

370

349

21

B. Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten

-98.318

-118.178

-123.793

5.615

Mutaties reserves

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Toevoeging reserves

0.10.0 Mutaties reserves

2.620

25.694

14.233

11.461

Totale Toevoeging reserves

2.620

25.694

14.233

11.461

Onttrekking reserves

0.10.0 Mutaties reserves

-1.180

-5.708

-14.474

8.766

Totale Onttrekking reserves

-1.180

-5.708

-14.474

8.766

Totaal Mutaties reserves

1.440

19.987

-241

20.227

C. Mutaties reserves

1.440

19.987

-241

20.227

Resultaat rek baten-lasten

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lasten

0.11.0 Resultaat rek baten-lasten

0

0

12.589

-12.589

Totale Lasten

0

0

12.589

-12.589

Totaal Resultaat rek baten-lasten

0

0

12.589

-12.589

D. Gerealiseerd resultaat

0

0

12.589

-12.589

Totaal rapport

0

0

0

0

Download pdf