Jaarstukken 2022

menu

Economie

Inleiding

Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en door het bieden van locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen en ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan de versterking van de economie door het aantrekken van toeristen.

Beleidskader

Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:

Wat wilden we bereiken?

Maatschappelijk effect

Het behouden en waar mogelijk versterken van de economische positie van Middelburg en het behouden van de werkgelegenheid in overeenstemming met de aanwas van de beroepsbevolking en het bewerkstelligen van voldoende differentiatie in de werkgelegenheid.

Doelstellingen

  1. Voldoende ruimte voor bedrijvigheid

  2. De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch koopcentrum

  3. Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg

Wat hebben we bereikt?

Prestatie

Status

Ruimte scheppen voor bedrijvigheid

niet volgens plan

herstructurering Arnestein

gedeeltelijk volgens plan

Winkelcentrum Dauwendaele

gedeeltelijk volgens plan

Volgens plan

Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid

Er is een nieuw Bedrijventerreinenprogramma Walcheren 2022-2026 vastgesteld waarin ruimte is voor 5 + 5 ha. bedrijventerrein. Dit programma is in januari 2023 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in november 2021 het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Trekdijk vastgesteld. De Raad van State heeft het besluit over bestemmingsplan voor Trekdijk op 5 april 2023 vernietigd. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van deze uitspraak besloten tot het doen van een raadsonderzoek. Het college komt bij het aanbieden van het ontwerp van de Omgevingsvisie Middelburg 2050 aan de gemeenteraad met een procesvoorstel over het vervolg van de besluitvorming over de locatie Trekdijk. Op Arnestein werden verschillende herstructureringsprojecten voorbereid. Het terrein aan de Silokade en het Kleverskerks Jaagpad is opgeknapt. De gemeenteraad heeft een grondexploitatie voor het Siloterrein vastgesteld met de opdracht om een deel van de loodsen in huidige toestand te verkopen aan lokale ondernemers die de loodsen zelf opknappen.

Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch koopcentrum

Middelburg heeft in 2022 sterk geprofiteerd van toeristische koopkrachttoevloeiing. De leegstand in de binnenstad is laag. Dit is deels te wijten aan herbestemming van winkel- en horecapanden en deels aan het feit dat meer panden in gebruik zijn genomen. Het leegstandpercentage is extreem laag: 4,4% van het winkelvloeroppervlak stond in 2023 leeg. (Bron: Locatus Online)

Jaar

Totaal winkelvloeroppervlak

M2 leegstand

% leegstand

2023

69.959

3.076

4,4

2022

75.133

6.528

8,7

Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg

Zowel het toeristich verblijf in Middelburg als het recreatief bezoek aan Middelburg zijn gegroeid. Het aantal toeristische overnachtingen in Zeeland groeit gestaag en bijna al die toeristen bezoeken Middelburg. Er is veel belangstelling van ondernemers om panden te verbouwen tot kamers of appartementen voor toeristische verhuur. Om dit in goede banen te leiden, heeft de gemeenteraad een registratie voor toeristische verhuur verplicht gesteld middels de huisvestingsverordening. Verder heeft adviesbureau Rigo opdracht gekregen voor een leefbaarheidsonderzoek.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Voldoende ruimte voor bedrijvigheid

Voor Kleverskerkseweg 53 is een plan uitgewerkt voor circulaire herstructurering. Om zoveel mogelijk van de bestaande gebouwen en materialen te kunnen hergebruiken, is een aangepast plan gemaakt waarbij alle nieuwe loodsen goed bereikbaar worden en waarbij zo min mogelijk wordt gesloopt. De gemeente biedt lokale ondernemers de kans om loodsen te kopen en deze zelf op te knappen volgens de principes van circulair bouwen.

In Middelburg is sinds eind 2019 geen traditioneel bedrijventerrein meer beschikbaar. Daarvoor wordt verwezen naar Vlissingen. Op bedrijventerrein Mortiere zijn in 2022 nog 2 kavels verkocht en is door de gemeente een reservering ingetrokken om de laatse percelen te reserveren voor bedrijven met een acuut ruimteprobleem. Daarmee probeert het college te voorkomen dat er in Middelburg geen enkel bedrijfskavel meer is.

Tussendoelen voor het behalen van de prestaties

Meetpunt

2020

werkelijk

2021

streefwaarde

2022

streefwaarde

Participatie Trekdijk

opstellen bestemmingsplan

vaststellen bestemmingsplan

vasttellen bestemmingsplan

Herstructurering Arnestein Kleverskerkseweg

subsidie toegekend

sloop en verbouwing in uitvoering

Sloop en verbouwing loodsen in uitvoering

Doelstelling 2: De binnenstad handhaaft zich als regionaal en toeristisch koopcentrum

De leegstand van winkels in de binnenstad is verder gedaald. Zeker in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten (bron: Locatus) functioneert de binnenstad goed en er is weinig leegstand.

Doelstelling 3: Vergroten van het recreatief bezoek aan Middelburg

Voor de ontwikkelingen rondom recreatie en toerisme wordt verder naar het programma sport, cultuur en recreatie verwezen.

Effecten maatregelen financieel herstelplan

Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

.

2018

2019

2020

2021

2022

Functiemenging (%)

Middelburg

49,8

50,6

50,0

50,4

nnb

Nederland

52,9

53,2

53,2

53,3

nnb

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

Middelburg

143,4

149,9

153,1

162,1

nnb

Nederland

145,3

151,5

158,14

165,1

nnb

Wat heeft het gekost?

Economie

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel, - nadeel)

Lasten

3.01.0 Economische ontwikkeling

178

278

301

-22

3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct

2.619

5.042

7.965

-2.924

3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg

155

161

158

3

3.04.0 Economische promotie

748

793

762

31

Totale Lasten

3.701

6.274

9.186

-2.912

Baten

3.01.0 Economische ontwikkeling

0

-100

-129

29

3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastruct

-2.570

-5.003

-1.045

-3.958

3.03.0 Bedrijvenloket en bedrijfsreg

-71

-71

-64

-7

3.04.0 Economische promotie

-1.566

-1.557

-1.753

196

Totale Baten

-4.208

-6.731

-2.991

-3.740

Totaal Economie

-507

-458

6.195

-6.653

Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / - nadeel)

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van 25.000 of hoger toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan 25.000.

Omschrijving (bedragen × 1.000)

Afwijking Lasten

Afwijking Baten

Structureel J/N

3.01.0 Economische ontwikkeling

Europees project Cupido

De uitgaven en inkomsten blijven binnen het projectbudget, maar wijken af van de oorspronkelijke planning. Bovendien zijn de looptijden van de projecten vanwege corona verlengd. Dit is op concernniveau budgetneutraal.

-29

29

N

3.02.0 Fysieke bedrijfsinfrastructuren

Bedrijfsgronden

Grondbedrijf exploitaties kennen een lange doorlooptijd. Bij de begroting wordt per afzondelijk project altijd voor het betreffende begrotingsjaar een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten en baten voor dit specifieke begrotingsjaar. De afwijkingen worden hier dus veroorzaakt door vertraging dan wel versnelling in de fasering van de grondcomplexen. Per saldo zijn deze afwijkingen neutraal omdat deze wordt opgevangen door de mutaties van de boekwaarde van het grondbedrijf. De winstneming van de complexen wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Enkele bedrijfskavels worden later geleverd of de koop is niet doorgegaan. De verliezen van complexen worden onttrokken uit de reserve grondbedrijf.

-2.924

-3.958

N

3.04.0 Economische promotie

Toerisme

Er zijn weinig activiteiten op toeristisch gebied geweest in 2022, doordat de medewerker zich ingezet heeft voor de opvang van Oekraïners.

37

N

Woonforensenbelasting

Deze belasting wordt opgelegd aan de forens die minstens 90 dagen in de woning verblijft. Als daarnaast de woning wordt verhuurd, dan wordt hiervoor ook forensenbelasting opgelegd. De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door het aantal woningen dat wordt verhuurd is gestegen in 2022. Dit is vooraf moeilijk in te schatten

90

N

Toeristenbelasting

Na een aantal coronajaren is het lastig om in te schatten wat het aantal overnachtingen zouden zijn. In 2022 is er een voordelig afwijking omdat er meer overnachtingen zijn geweest dan begroot.

92

N

Overige

4

36

Totaal

-2.912

-3.740

Download pdf