Jaarstukken 2022

menu

Overzicht kredieten

In onderstaande tabellen is per programma, geclusterd per taakveld, de kredieten weergegeven. Hierbij wordt inzicht gegeven in het beschikbare krediet, de werkelijke uitgaven, de vrijval en het restant van het krediet. Het restant krediet is voldoende om de resterende werkzaamheden uit te voeren. Kredieten van meer dan 100.000 zijn afzonderlijk toegelicht.

Programma Bestuur en Ondersteuning

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2022

Vrijval krediet

Restant krediet

0.01.0 Bestuur

geluidsinstallatie raadszaal

25

25

0.02.0 Burgerzaken

vervanging pinautomaten balie

18

18

0.03.0 Beheer ov gebouwen en gronden

steigers en loopbruggen

14

13

1

gesloten auto met enkele cabine

50

47

3

gesloten auto met enkele cabine

50

47

3

0.04.0 Overhead

smartphones

200

167

33

meubilair (excl stoelen)

371

27

344

inrichting restaurant/keuken

102

102

paternosterkasten

88

88

Kantoorapparatuur

36

5

32

gesloten auto met enkele cabine

50

47

3

I-pads gemeentebestuur

47

34

12

intranet software

20

16

4

Softw ter verv Homerun gebouw

25

24

1

upgrade Q-matic

21

11

10

kleurenplotter A0 (2x)

16

-16

Diversen

84

7

77

0.06.2 OZB niet woningen

doorontw software 7R2 en Egon

100

72

28

Totaal

1.299

531

98

671

Toelichting

Smartphones

Alle smartphones zijn vervangen. De kosten vielen lageruit dan begroot omdat de prijs van de leverbare telefoons mee viel.

Meubilair (excl stoelen)

Dit krediet willen we we deels gebruiken voor (werk)meubilair in het restuarant en het krediet wordt mogelijk ingezet voor het project nieuwe visie op werken.

Inrichting restaurant/keuken

Dit krediet gaat in 2023 gebruikt worden voor dit doel.

Kleurenplotter A0 (2x)

Dit betreft een krediet wat is toegekend voor 2023. Deze is geleverd in het jaar 2022.

Doorontwikkeling software 7R en Egon

Nog niet alle opties van de software zijn gerealiseerd. Omdat dit nog lang zal gaan duren mag het restant van het krediet vrijvallen.it krediet gaat in 2023 gebruikt worden voor dit doel.

Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2022

Vrijval krediet

Restant krediet

2.01.0 Verkeer en vervoer

Materieel gladheidsbestrijding

77

77

vervanging verkeerslichten

750

363

387

Vervanging openbare verlichting

47

47

verkeersmodel

42

51

-9

wiellaadschop atlas 2018

70

72

-2

camera's kernwinkelgebied

245

195

50

inzinkbare palen kernwinkelgebied

74

50

24

verkeerstelapparatuur 7 matrix borde

39

13

26

2.02.0 Parkeren

parkeerverwijssyst sof hardw 2018

75

75

Diversen

12

3

9

2.04.0 Econ havens en waterwegen

kademuur nieuwe haven-turfkaai

4.200

27

4.173

Totaal

5.630

818

74

4.738

Toelichting

Vervanging verkeerslichten

Er is een vervangingsschema verkeersregelinginstallatie, volgens dit schema wordt de vervanging uitgevoerd. Door personele capaciteitsproblemen loopt de vervanging achter op de planning. Door goed onderhoud heeft dit nog niet tot problemen geleid.

Camera's kernwinkelgebied

De camera's zijn in 2022 geïnstalleerd en in gebruik. Het project is afgerond.

Kademuur Nieuwe Haven-Turfkaai

Er vindt heroriëntatie plaats op de technische mogelijkheden en de kostenramingen worden gedetailleerder uitgewerkt om de gevolgen voor de financiën inzichtelijk te maken.

Programma Onderwijs

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2022

Vrijval krediet

Restant krediet

4.02.0 Onderwijshuisvesting

gh smithlaan 9 uitbreiding/inrichting

2.474

2.362

112

Diversen

62

62

Totaal

2.536

2.362

174

Toelichting

Generaal Hakewill Smithlaan

De verbouwing is in uitvoering en zal in 2023 worden afgerond.

Programma Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2021

Vrijval krediet

Restant krediet

5.02.0 Sportaccommodaties

Materieel sportvelden

18

18

voorz opstallen accommodaties

95

6

89

cruyff court

85

65

20

Diversen

24

24

5.03.0 Cultuurpresentatie,-prod-part

renovatie dak concertzaal

250

253

-3

5.07.0 Openbaar groen en (openl)recr

Inrichting en aanleg speelterreinen

50

50

buurttuinkamers speelvoorzieningen

128

93

35

wijkspeelvoorz. skatebaan veersepoor

575

540

35

masterplan groene woud

175

175

veersepoort renovatie kunstgras

610

427

183

Sportveld st.laurens

463

360

31

71

Sportveld arnemuiden

587

406

71

111

Kunstgrasveld kruitmolen

70

65

5

hoogwerker BN-XX-65

95

95

Trekker + toebehoren

100

100

Trekker

78

78

cirkelmaaier

85

85

trekker John Deere 2022

64

64

Diversen

35

35

Totaal

3.587

2.215

127

1.245

Toelichting

Renovatie dak Concertzaal

De renovatie van het dak van de concertzaal is in 2022 afgerond.

Buurttuinkamers speelvoorziening

Dit project is tot 1 maart 2023 verlengd. Er worden 4 groene buurtkamers gerealiseerd.

Wijkspeelvoorziening skatebaan Veersepoort

De skatebaan is gereed en in gebruik, de inrichting van het groengebied loopt door in 2023.

Masterplan Groene Woud

Het budget dien beschikbaar te blijven voor het integreren van HZ-locatie Groene Woud met Bolwerk. Er is discussie over de definitieve inrichting. Dat maakt dat het waarschijnlijk langere tijd gaat duren voor het plan in uitvoering kan worden genomen.

Veerse Poort renovatie kunstgras

Dit project is in 2022 uitgevoerd. In 2023 worden de armaturen vervangen door led-verlichting.

Sportpark St. Laurens

Dit project is in 2022 uitgevoerd. In 2023 worden de armaturen vervangen door led-verlichting.

Sportpark Arnemuiden

Dit project is in 2022 uitgevoerd. n 2023 worden de armaturen vervangen door led-verlichting.

Trekker + toebehoren

Bij de personele uitbreiding in 2023 zal worden of dit aangeschaft gaat worden.

Programma Sociaal Domein

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2022

Vrijval krediet

Restant krediet

6.02.0 Wijkteams

implementatie software TIM

150

158

-8

Implementatie software TIM

De software is in november 2022 in gebruik genomen en de implementatie zal in 2023 worden afgerond.

Programma Volksgezondheid en Milieu

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2022

Vrijval krediet

Restant krediet

7.02.0 Riolering

Renovatielasten riolen

1.890

488

1.402

Milieumaatregelen riolen

830

555

275

Diversen

36

36

7.03.0 Afval

huisvuilauto BX-HB-98 2018

200

200

huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8

365

365

Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7

230

230

huisvuilauto zijbelading 10 BDV 9

230

230

diftar gf zuilen en tuinkorven

125

125

Containers

90

67

23

ondergrondse containers

83

83

Collectors ondergrondse afvalcontain

165

111

54

7.04.0 Milieubeheer

aardgasvrije wijk dauwendaele

4.620

373

4.247

herinrichting zusterplein

244

51

193

Diversen

52

21

4

27

7.05.0 Begraafplaatsen en crematoria

uitbreiding begraafpl st laurens

425

425

electrocar schmitz begraafplaats

51

53

-2

Inrichting crematorium

35

30

5

maaimachine walker

47

48

opstarten eigen website bcr

10

10

modernisering/uitbr koffiekamer

65

1

64

modernisering crematorium

103

81

22

glasvezelkabel crematorium, aanleg

15

14

1

askamer naar asbestemmingswinkel

10

10

Totaal

9.920

1.973

1.875

6.072

Toelichting

Renovatielasten riolen

In 2022 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.

Milieumaatregelen riolen

In 2022 zijn een aantal rioolwerkzaamheden uitgesteld. Daarom is er sprake van een onderbesteding.

Huisvuilauto BX-HB-98 2018

De huisvuilauto is in bestelling, levertijd april 2024.

Huisvuilauto ondergr cont 30-BBR-8

De huisvuilauto is in bestelling, levertijd september 2023.

Huisvuilauto zijbelading 95-BBR-7

De huisvuilauto is in bestelling, levertijd juli 2024.

Huisvuilauto zijbelading 10-BDV-9

De huisvuilauto is in bestelling, levertijd juli 2024.

Diftar GF zuilen en tuinkorven

Dit wordt in 2023 aangeschaft.

Collectors ondergrondse afvalcontainers

In 2023 worden nog uitgaven gedaan.

Aardgasvrije wijk Dauwendaele

Er is nog steeds perspectief om de proeftuin te realiseren. De raad heeft op 27-1-2022 besloten om extra financiële middelen beschikbaar te stellen als de proeftuin slaagt.

Herinrichting Zusterplein

Het plan voor vergroening van het Zusterplein is in 2022 uitgevoerd. Dit hoort bij een Europees project wat per 31-12-2022 afgesloten is. De uitgaven zijn gedekt door de Europese subsidie.

Uitbreiding begraafplaats St. Laurens

Dit pjoject wordt in 2023 opgestart.

Modernisering crematorium

De uitvoering van dit project loopt over meedere jaren.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving

Beschikbaar krediet

Uitgaven t/m 2022

Vrijval krediet

Restant krediet

8.01.0 Ruimtelijke ordening

software DSO omgevingswet

500

75

425

Software

36

-1

37

8.03.0 Wonen en bouwen

Aankoop buitenruststraat

2.410

2.410

trekker john deere

76

76

trekker (Massey ferguson MF 3640)

60

60

kar voor versnipperen

22

22

kiepkar langzaamverkeer

11

11

Totaal

3.115

73

3.042

Software DSO omgevingswet

Deze software is noodzakelijk om de omgevingswet uit te kunnen voeren. In 2022 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden en deze wordt in 2023 uitgerold.

Aankoop buitenruststraat

Buitenruststraat 237 zal aangekocht worden in 2023 voor woningbouw. Het krediet is reeds verleend in 2022.

Download pdf