Jaarstukken 2022

menu

Lokale heffingen

Inleiding

Algemeen

De lokale lasten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente, betaald door burgers en bedrijven. Deze inkomsten worden verkregen op grond van publiekrechtelijke regels.

De lokale lasten kunnen worden onderverdeeld in heffingen waarvan de hoogte van de tarieven gekoppeld is aan de kosten, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing en heffingen waar dit niet het geval is, zoals de onroerendezaakbelastingen en toeristenbelasting.

Beleidskader

Het college heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • De totale gemeentelijke lasten voor burger en bedrijfsleven worden trendmatig verhoogd en daarnaast wordt er stapsgewijs verhoogd naar het Zeeuwse gemiddelde.

  • Indien er sprake is van meer dan trendmatige verhoging van lokale lasten, dan dient deze vergezeld te gaan van een heldere, acceptabele en verdedigbare verantwoording.

Overzicht belastingen en heffingen

Tarieven 2022

Het beleidsuitgangspunt bij alle heffingen is dat de jaarlijkse verhoging beperkt blijft tot de inflatiecorrectie. Dit heeft tot gevolg dat alle heffingen trendmatig worden verhoogd (1,5%).

Uitzondering hierop zijn de forensenbelasting (in navolging van het besluit van 30 september 2020 + 75%), de rioolheffingen (+1% extra verhoging) en de toeristenbelasting (geen verhoging i.v.m. de forse verhoging in 2021).

Overzicht belastingen en heffingen

(bedragen × 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel,
- nadeel)

Lokale lasten

OZB

-14.125

-14.125

-14.232

107

Rioolheffingen

-5.744

-5.744

-5.735

-9

Reinigingsheffingen

-6.761

-6.718

-6.800

82

Hondenbelasting

-234

-234

-254

20

Overige heffingen

Precariobelasting

-222

-222

-213

-9

Naheffing parkeerbelasting

-578

-103

-89

-14

Forensenbelasting

-293

-293

-383

90

Reclamebelasting

-132

-132

-122

-10

Toeristenbelasting

-1.089

-1.094

-1.186

92

Totaal lokale heffing

-29.177

-28.665

-29.014

349

Algemeen

In het resultaat per heffing zijn de verminderingen reeds verwerkt en indien van toepassing.

Reinigingsheffingen

De reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

De afvalstoffenheffing levert in 2022 24.000 minder op dan geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door een lagere aantal ledigingen dan geraamd. Over de oude jaren worden nog een overschot van 16.000 gemeld.

De reinigingsrechten levert een voordeel van 42.000 in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de raming onvoldoende rekening is gehouden met het aantal ledigingen.

Over de oude jaren wordt nog een tekort van 2.000 gemeld.

Rioolheffingen

De rioolheffingen bestaan uit eigendom en gebruiksheffingen voor zowel woningen als niet-woningen.

De rioolheffing 2022 heeft een tekort ten opzichte van de raming van 3.000. Dit kleine verschil is verder niet onderzocht. Daarnaast laat de Rioolheffing voorgaande jaren nog een negatief resultaat van 5.000 zien.

Onroerende-zaakbelastingen

De opbrengst van de OZB 2022 is 92.000 hoger dan geraamd. De te lage inschatting van de WOZ waarden van de nieuwbouw/verbouw is de oorzaak van dit overschot.

Daarnaast laat de OZB voorgaande jaren nog een positief resultaat van 15.000 zien.

Toeristenbelasting

In 2022 is er weer voor het eerst sinds de COVID pandemie een voorlopige aanslag opgelegd. De definitieve aanslag 2022 wordt eind maart 2023 conform de planning opgelegd. De definitieve aanslag 2022 laat een voordeel van 89.000 zien.

Over de oude jaren wordt nog een nadeel gemeld van 44.000.

Parkeerbelasting

De opbrengst van de naheffingen parkeerbelastingen 2022 laat een tekort zien van 8.000. Naar aan leiding van de coronapandemie is de raming naar beneden bijgesteld naar 102.000. Deze bijstelling blijkt nu te laag te zijn geweest.

Over de oude jaren wordt niets gemeld.

Precariobelasting

De precariobelasting 2022 is nog niet opgelegd i.v.m. de mutaties in het kader van de coronapandemie. Er wordt ingeschat dat de opbrengst 173.000 is. Dat levert een nadeel op 21.000.

De coronapandemie heeft een negatieve invloed gehad op het bestand aan bedrijven/winkels.

Over de oude jaren wordt een tekort gemeld van 5.000.

Reclamebelasting

De opbrengst van de reclamebelasting levert een nadeel op van 7.000 ten opzichte van de raming. Dit is conform de trend van de laatste jaren. Het aantal belastbare reclame uitingen neemt af.

Over de oude jaren wordt een tekort gemeld van 3.000.

Lokale lastendruk

Onderstaande tabel toont een overzicht van de lokale lastendruk van een meerpersoonshuishouden in de Zeeuwse gemeenten.

Gemeenten

OZB eig.

WOZ waarde

OZB

AFV

RIOG

RIOE

TOTAAL

Veere

0,0873%

340000

233

271

118

69

691

Noord-Beveland

0,1070%

270000

289

284

218

0

791

Goes

0,1354%

266000

360

255

94

94

803

Middelburg

0,1301%

231000

301

301

58

157

817

Terneuzen

0,1365%

208000

284

353

0

183

820

Sluis

0,0944%

268000

253

288

281

0

822

Reimerswaal

0,0973%

235000

229

370

192

57

848

Schouwen-Duiveland

0,1187%

303000

360

240

73

184

857

Kapelle

0,0962%

291000

280

295

290

0

865

Tholen

0,1210%

228000

276

276

213

103

868

Vlissingen

0,1389%

199000

276

332

61

210

879

Borsele

0,1192%

265000

316

347

154

112

929

Hulst

0,1104%

246000

272

331

327

0

930

Het bedrag van de onroerende-zaakbelasting is gebaseerd op de door de Waarderingskamer aangegeven gemiddelde WOZ waarde van een woning per gemeente.

Middelburg neemt de 4e plaats in als het gaat om de laagste gemeentelijke lasten voor een meerpersoonshuishouden in 2022.

Kengetallen

Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %:

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Belastingcapaciteit (E/F) x 100%

A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

300

301

301

B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

210

215

215

C. Afvalstoffenheffing voor een gezin

306

301

301

D. Eventuele heffingskorting voor een gezin

0

0

0

E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

816

817

817

F. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

811

904

904

belastingcapaciteit

101%

90%

90%

In bovenstaand overzicht worden de kengetallen van de woonlasten van een gezin getoond. De woonlasten van 2022 zijn hoger t.o.v. 2021 omdat de onroerendezaakbelasting, de rioolheffingen gestegen zijn.

De benutte betalingscapaciteit is gestegen van 101% naar 90% omdat de gemiddelde landelijke woonlasten extra zijn gestegen.

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. Kwijtschelding wordt de volgende heffingen verleend:

Bedragen x 1.000

Begroting 2021

Begroting inclusief wijzigingen

verleend 2021

verleend oude jaren

Verschil

Afvalstoffenheffing

399

399

329

21

49

Rioolheffingen uitsluitend voor gebruikersheffing

77

77

81

4

-8

TOTAAL

476

476

410

25

41

Aanvullend zijn de volgende voorwaarden vastgesteld:

  • Alle natuurlijke personen komen in aanmerking voorkwijtschelding

  • Kleine ondernemers komen in aanmerking voor hun privébelastingen

  • de normbedragen voor kwijtschelding worden gesteld op 100%

Sabewa Zeeland voert voor ons de toetsing van kwijtscheldingverzoeken uit. Sinds 2010 wordt deelgenomen aan de automatische beoordeling van een deel van de kwijtscheldingsaanvragen. Dit gebeurt bij de Stichting Inlichtingenbureau, opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kwijtscheldingen 2022

Sabewa Zeeland heeft de verzoeken om kwijtschelding tijdig afgehandeld. Over 2022 zijn nog een beperkt aantal beroepschriften in behandeling.

Geautomatiseerde kwijtscheldingen

In 2022 is voor de afvalstoffenheffing in 750 gevallen geautomatiseerde kwijtschelding verleend. Voor de rioolheffing ligt dit aantal ook op 750.

Handmatig beoordeelde verzoeken om kwijtschelding

Daarnaast zijn door Sabewa Zeeland handmatig de kwijtscheldingsverzoeken beoordeeld die niet in aanmerking kwamen voor de geautomatiseerde afhandeling omdat er extra informatie moest worden verzameld.

Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing waren dit 945 verzoeken.

Over de oude jaren betrof dit een aantal van 175 verzoeken.

Kostenonderbouwing tarieven

Vanaf de begroting 2017 moet in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten worden opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Middelburg uitgangspunt. In de onderstaande gegevens worden de totale gerealiseerde kosten en baten in 2022 met elkaar vergeleken en wordt het kostendekkingspercentage genoemd.

Reinigingsrechten

Omschrijving

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Kosten taakveld 7.3 Afval

5.220.671

5.325.043

Kosten taakveld 2.1 Verkeer en Wegen

285.468

282.181

Kosten taakveld 6.1 Inkomensregeling

399.173

383.471

Opbrengsten Taakveld 7.3 afval

-494.112

-815.135

Toevoeging voorziening afvalstoffenheffing Taakveld 7.3 afval

0

231.029

Netto kosten taakveld

5.411.200

5.406.590

Toe te rekenen kosten:

Overhead

503.420

520.045

BTW

805.371

818.053

Totale kosten

6.719.991

6.744.687

Opbrengsten heffingen

6.720.000

6.744.687

Kostendekkendheid

100%

100%

Marktgelden

Omschrijving

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Kosten taakveld

97.317

101.392

Opbrengsten Taakveld

Netto kosten taakveld

97.317

101.392

Toe te rekenen kosten:

Overhead

31.804

31.804

Totale kosten

129.121

133.196

Opbrengsten heffingen

71.224

64.003

Kostendekkendheid

55%

48%

Rioolheffing

Omschrijving (bedragen × 1.000)

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Kosten taakveld 7.1 Riool

4.240.888

4.406.636

Kosten taakveld 2.1 Verkeer en Wegen

302.596

299.112

Kosten taakveld 6.1 Inkomensregeling

76.840

85.779

Opbrengsten Taakveld 7.1 Riool

-73.336

Netto kosten taakveld

4.620.324

4.718.191

Toe te rekenen kosten:

Overhead

333.975

286.320

BTW

821.500

730.440

Totale kosten

5.775.799

5.734.951

Opbrengsten heffingen

5.775.800

5.734.951

Kostendekkendheid

100%

100%

Begrafenisrechten

Omschrijving

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Kosten taakveld 7.5 begraven en crematioria

683.021

726.533

Opbrengsten Taakveld

0

0

Netto kosten taakveld

683.021

726.533

Toe te rekenen kosten:

Overhead

181.918

170.908

Totale kosten

864.939

897.441

Opbrengsten heffingen

694.368

821.086

Kostendekkendheid

80%

91%

Scheepvaartrechten

Omschrijving

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Kosten taakveld 2.04.0 Econ havens en waterwegen

133.090

124.423

Opbrengsten Taakveld

Netto kosten taakveld

133.090

124.423

Toe te rekenen kosten:

Overhead

11.584

11.584

Totale kosten

144.674

136.007

Opbrengsten heffingen

95.488

73.941

Kostendekkendheid

66%

54%

Leges Titel I, II en III

Omdat de leges over tal van producten wordt geheven is in onderstaande tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening aangegeven. Tevens is het kostendekkingspercentage per titel weergegeven en vervolgens per hoofdstuk.

Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij een aantal producten de baten beduidend hoger zijn dan de kosten. Door kruissubsidiering toe te passen op de verschillende hoofdstukken per titel is er sprake van volledige kostendekking bij Titel 2. Voor Titel 1 geldt een kostendekking van 87%. Voor Titel 3 geldt een kostendekking van 4%.

Hoofdstuk

Totale kosten

Opbrengsten

Percentage

Totaal

2.083.635

3.574.868

172%

Titel I

Algemene Dienstverlening

886.501

806.894

91%

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

98.937

79.866

81%

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

212.607

286.790

135%

Naturalisaties (extra ingevoegd onderdeel)

95.593

81.275

85%

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

195.192

185.172

95%

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

15.480

9.478

61%

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

0

0

-

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

0

0

-

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

46.042

22.114

48%

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

8.222

0

0%

Hoofdstuk 9

Archief standskantoor

0

0

-

Hoofdstuk 10

Huisvestingswet (is verplaatst naar titel 3)

0

0

-

Hoofdstuk 11

Leegstandswet

Hoofdstuk 12

Gemeentegarantie

0

0

-

Hoofdstuk 13

Retributies

9.730

73.336

754%

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

4.734

285

6%

Hoofdstuk 15

Kansspelen

2.037

4.237

208%

Hoofdstuk 16

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren - AVOI

166.372

59.854

36%

Hoofdstuk 17

Verkeer en Vervoer

17.355

3.632

21%

Hoofdstuk 18

Diversen

14.201

855

6%

Titel 2

Dienstverlening inzake omgevingsvergunning

1.007.880

2.756.393

273%

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

0

0

-

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

1.007.880

2.756.393

273%

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Gedeeltelijke legesbetaling en teruggaaf

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

0

0

-

Hoofdstuk 7

Wet Geluidhinder

0

0

-

Hoofdstuk 8

Wettelijk vereiste publicaties

0

0

-

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

-

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

189.254

11.581

6%

Hoofdstuk 1

Horeca

132.760

6.736

5%

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

47.027

4.275

9%

Hoofdstuk 3

Openbare orde

0

0

-

Hoofdstuk 4

Seksbedrijven

0

0

-

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

0

0

-

Hoofdstuk 6

Verstrekking van informatie middels aanvraagformulier taxatiegegevens

0

0

-

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

-

Hoofdstuk 8

Huisvestingswet

9.467

570

6%

Download pdf