Jaarstukken 2022

menu

Sociaal Domein

Inleiding

2022 was een bewogen jaar. Na een aantal jaren van Corona-crisissen, stond 2022 vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan op met name de prijzen. De bestaanszekerheid kwam voor veel inwoners onder druk te staan. Binnen het sociaal domein is hier veel aandacht voor geweest en extra werk op uitgevoerd. In de begroting 2022 ging het voornamelijk over het actieplan sociaal domein en het implementeren van het Middelburgs Model. Voor dit jaarverslag hebben we het programma uitgebreid met opvang vluchtelingen en de energietoeslag. Over Orionis kunt u de informatie vinden in het jaarverslag van Orionis zelf.

Lopende het jaar heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden waarin het nieuwe college ervoor kiest om meer nadruk te leggen op het toegankelijker maken van de zorg en ondersteuning. Daarbij zijn twee uitgangspunten leidend: de menselijke maat en vertrouwen in mensen.

Beleidskader

Vastgestelde gemeentelijke beleidsnota's:

 • Middelburgs Model voor zorg en ondersteuning (2021)

 • Beleidsplan Sociaal Domein (2022)

 • Actieplan Sociaal Domein (2019)

Actieplan Sociaal Domein

De snel stijgende kosten binnen het sociaal domein hebben geleid tot een financieel tekort voor de gemeente Middelburg en een niet sluitende begroting voor 2020 en verder. Met het actieplan sociaal domein is er invulling gegeven aan het weer sluitend krijgen van de begroting. Dit is gelukt met de begroting 2023-2026, waardoor eind 2022 besloten is het actieplan te beëindigen, en de taakstelling jeugd te laten vervallen. Dat de begroting weer sluitend is, is ook deels veroorzaakt door een vanuit het actieplan gestarte succesvolle lobby voor meer geld vanuit het Rijk.

Hieronder een tabel met de kosten van de Wmo en Jeugdzorg van de afgelopen jaren:

We zien in de Wmo de effecten terug van de maatregelen die we hebben geïmplementeerd.

 • Normenkader voor Huishoudelijke Hulp & Huishoudelijke Zorg. Onze toegang bepaalt nu middels een landelijk vastgesteld model hoeveel huishoudelijke hulp een inwoner krijgt.

 • Waar mogelijk worden inwoners overgezet naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg). De inwoner krijgt dan dezelfde zorg, maar nu betaald door het zorgkantoor in plaats van de gemeente. Dit zijn voornamelijk inwoners met een hoog zorggebruik en daarmee hoge kosten.

 • We hebben zorgstapelingen, waarbij inwoners van meerdere zorgaanbieders dezelfde soort hulp kregen teruggebracht.

 • Voor begeleiding zijn nu persoonlijke leer- of stabilisatiedoelen afgesproken met de inwoner, en de zorgaanbieder.

Dit resulteert voor de 4 grootste Wmo producten in de volgende resultaten:

Voor de Jeugdzorg zijn er geen maatregelen doorgevoerd vanuit het actieplan. Wel zien we nog een stijgende vraag in aantal jeugdigen, die gemiddeld zwaardere en langere behandelingen nodig hebben.

Het beeld van 2022 vertekend enigszins omdat dit jaar het woonplaatsbeginsel is ingevoerd. Er wordt op een nieuwe manier bepaald welke gemeente verantwoordelijk is. Waar van 2015-2021 het gezag bepalend was, is nu het woonadres van de jeugdige bepalend. En waar er sprake is van jeugdhulp met verblijf, blijft de woonplaats voorafgaand aan het verblijf de verantwoordelijke gemeente. Het gaat om een andere verdeling van de kosten tussen de gemeentes. Vanuit het Rijk is het in totaal dus budgetneutraal. Voor de gemeente Middelburg zelf houdt het echter in dat we jaarlijks 1,1 miljoen minder krijgen vanuit het Rijk voor de Jeugdzorg. De verwachte daling op basis van dit woonplaatsbeginsel is echter 1,4 miljoen.

Waar de jeugdkosten dus een kleine daling laten zien (2021 is gecorrigeerd voor de buitengewone kosten), betekent het ingevoerde woonplaatsbeginsel dat de jeugdzorg kosten eigenlijk zijn gestegen met 1,2 miljoen. Vanuit het Rijk zijn er wel eenmalige extra jeugdgelden aan de gemeente verstrekt die zijn ingezet om de taakstelling op de Jeugdzorg in te vullen.

Middelburgs Model

Het jaar 2022 stond in het teken van de implementatie van het Middelburgs Model. De ontwikkeling en uitvoering van de verschillende projecten is goed verlopen. Vrijwel alle projecten in het programma zijn in 2022 in de fase van implementatie en uitvoering gebracht.

Zo werd onder andere:

 • de communicatiecampagne ‘Meedenkers’ uitgevoerd om de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

 • gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van het community platform ‘Mijn buurtje’.

 • werd met het project ‘Versterken algemene voorzieningen’ nieuwe richting en juridische grondslag gegeven aan een goed functionerend aanbod aan preventieve en lichte vormen van hulp en ondersteuning;

 • werd de samenwerking met huisartsen versterkt door het uitvoeren van de aanpak ‘Welzijn op Recept’.

In de stand van zaken memo’s aan de raad van juli en december 2022 is voor alle projecten de voortgang terug te vinden.

In 2022 is een intensief ontwikkeltraject doorlopen met Maatschappelijk Werk Walcheren en Welzijn Middelburg ter voorbereiding op het sociaal team. Dit heeft onder andere geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties, en het voorgenomen besluit om met ingang van 2024 samen verder te gaan als 1 nieuwe stichting voor de uitvoering van het sociaal team. Werken volgens een nieuw dienstverleningsconcept sociaal team is vertraagd van 1 januari 2023 naar 1 mei 2023.

Er is 1 grotere wijziging gemaakt in de planning van het Middelburgs Model en dat betreft de nieuwe inkoop voor de Wmo. Nieuwe contractering was beoogd was voor juli 2023. Momenteel wordt onderzocht of de gewenste kwaliteitsslag binnen het huidige inkoopkader gemaakt kan worden, en een nieuwe aanbesteding vooralsnog niet nodig is.

Opvang Oekraïners

Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid begin maart 2022 de Veiligheidsregio’s gevraagd om 2.000 plekken crisis noodopvang per regio te organiseren voor de Oekraïense ontheemden. Eind april is een aanvullend verzoek gedaan van nog eens 1.000 plekken per regio. Op basis van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne is een gemeente verplicht de Oekraïense ontheemden op te vangen, onderwijs te bieden, leefgeld te verstrekken en te voorzien in medische zorg indien nodig.

In de gemeente Middelburg worden Oekraïense ontheemden op verschillende locaties opgevangen. Er worden woningen en appartementen gehuurd van particulieren en woningbouwverenigingen, zowel in Middelburg als in Arnemuiden. Daarnaast is een woning om niet beschikbaar gesteld door een kerkgemeenschap. Het schoolgebouw Keurhove is omgebouwd naar een locatie met woon-slaapappartementen en naast het stadskantoor zijn woonunits voor bewoning door Oekraïense ontheemden geplaatst. De gemeente Middelburg vangt in deze zogenaamde gemeentelijke opvang zo’n 160 mensen op. Naast de gemeentelijke opvang verblijven nog zo’n 100 Oekraïense ontheemden in de particuliere opvang. Dat kan zijn bij mensen thuis of in een woning van de werkgever.

Ter ondersteuning van de ontheemden is specifieke en incidentele subsidie verleend aan Maatschappelijk Werk Walcheren en Welzijn Middelburg en is met Orionis een Dienstverleningsovereenkomst gesloten voor begeleiding van de Oekraïners. De gemeente ontvangt per gerealiseerde opvangplek met ingang van 15 oktober 2022 83 per dag. Voor die tijd was dat 100 per dag per gerealiseerde opvangplek.

De werkzaamheden voor de opvang van de Oekraïense ontheemden was vanaf maart 2022 tot en met december 2022 belegd bij verschillende medewerkers als extra taak naast hun oorspronkelijke functie. Met ingang van 1 januari 2023 is een separaat team verantwoordelijk voor de vluchtelingenopvang, waaronder de opvang van Oekraïners. Dit team is vanaf 1 november 2022 met vaste formatie ingevuld. 

Energietoeslag 2022

De energieprijzen zijn flink gestegen in 2022. Begin 2022 is door het Rijk voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een energietoeslag. Voor het verstrekken van de energietoeslag wordt gebruik gemaakt van het instrument categoriale bijzondere bijstand. Hiervoor is bewust gekozen om de toeslag op deze manier snel te kunnen verstrekken en de uitvoeringskosten te beperken. De uitvoering van de energietoeslag wordt gedaan door Orionis Walcheren.

In maart is gestart met de uitbetaling van 200 energietoeslag aan uitkeringsgerechtigden die bij Orionis Walcheren bekend waren. Om deze groep zo snel mogelijk te ondersteunen liepen we hiermee vooruit op de wetswijziging en de richtlijnen van het Rijk. Op 26 april zijn de beleidsregels eenmalige energietoeslag voor Middelburg vastgesteld. Hierin is een inkomensgrens van 130% gesteld. Dit nadat de raad op 21 april heeft besloten om de niet-bestede Tonk-middelen in te zetten om de rijksmiddelen aan te vullen. Om op deze manier de inkomensgrens op te trekken van 120% naar 130%. Vanaf mei was het voor inwoners mogelijk om de energietoeslag van, op dat moment, 800 aan te vragen en de uitkeringsgerechtigden ontvingen een nabetaling van 600. In juli is het richtbedrag van de energietoeslag door het Rijk verhoogd naar 1.300. Daarom zijn op 4 oktober de beleidsregels gewijzigd. Daarin is het bedrag opgehoogd naar 1.300, is de aanvraagperiode verlengd naar 31 januari 2023 en worden studenten niet langer uitgesloten van de regeling. Voor november heeft ieder huishouden dat de toeslag van 800 al had ontvangen, de nabetaling van 500 ontvangen.

Door goede communicatie, gemakkelijke aanvraagprocedure en snelle uitvoering door Orionis Walcheren is een bereik gehaald van 93%, en zijn er 3.255 energietoeslagen toegekend.

Effecten maatregelen financieel herstelplan

Voor de effecten in 2022 van de maatregelen uit het financieel herstelplan verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Beleidsindicatoren

nnb= indicator nog niet bekend bij CBS

Beleidsindicatoren

2018

2019

2020

2021

2022

Banen [per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]

Middelburg

768,5

790,5

785,2

804,8

nnb

Nederland

777,4

794,4

795,9

805,5

nnb

Jongeren met een delict voor de rechter [%]

Middelburg

1,0

1,0

2,0

2,0

nnb

Nederland

1,0

1,0

1,0

1,0

nnb

Kinderen in uitkeringsgezin [%]

Middelburg

8,0

7,0

8,0

7,0

nnb

Nederland

7,0

6,0

6,0

6,0

nnb

Netto arbeidsparticipatie [%]

Middelburg

67,6

69,4

69,0

70,8

71,90

Nederland

67,8

70,0

69,6

70,4

72,20

Werkloze jongeren [%]

Middelburg

2,0

2,0

3,0

2,0

nnb

Nederland

2,0

2,0

2,0

2,0

nnb

Personen met een bijstandsuitkering [per 10.000 inwoners]

Middelburg

439,2

409,7

481,0

432,1

nnb

Nederland

401,1

381,7

459,7

431,2

nnb

Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]

Middelburg

nb

69,7

89,5

69,0

89,2

Nederland

nb

196,2

202,0

133,0

197,7

Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) [%]

Middelburg

11,5

11,6

12,0

14,2

11,9

Nederland

11,8

12,3

11,9

13,2

10,7

Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) [%]

Middelburg

1,4

1,5

1,5

1,7

1,4

Nederland

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) [%]

Middelburg

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

Nederland

0,4

0,0

0,4

0,3

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo [per 10.000 inwoners]

Middelburg

nb

790,0

760,0

720,0

440,0

Nederland

640,0

670,0

700,0

nb

640,0

Wat heeft het gekost?

Sociaal domein

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022 (+ voordeel, - nadeel)

Lasten

6.01.0 Samenkracht en burgerpart

4.947

7.172

7.013

159

6.02.0 Wijkteams

4.696

5.109

4.994

115

6.03.0 Inkomensregelingen

31.475

31.089

33.357

-2.269

6.04.0 Begeleide participatie

6.007

6.314

5.999

316

6.05.0 Arbeidsparticipatie

2.418

2.512

2.315

197

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.238

1.202

914

288

6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+

13.973

11.612

11.443

170

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-

15.430

12.642

14.359

-1.718

6.08.1 Geescaleerde zorg 18+

465

497

475

22

6.08.2 Geescaleerde zorg 18-

4.713

7.134

5.449

1.685

Totale Lasten

85.362

85.284

86.319

-1.035

Baten

6.01.0 Samenkracht en burgerpart

-821

-2.590

-3.664

1.073

6.02.0 Wijkteams

0

-68

-71

3

6.03.0 Inkomensregelingen

-21.980

-18.255

-18.190

-65

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

-4

4

6.07.1 Maatwerkdienstverlening 18+

-64

-340

-349

9

Totale Baten

-22.864

-21.254

-22.278

1.025

Totaal Sociaal domein

62.498

64.030

64.040

-10

Toelichting op het financiële resultaat (+ voordeel / - nadeel)

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van 25.000 of hoger toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan 25.000.

Omschrijving (bedragen × 1.000)

Afwijking Lasten

Afwijking Baten

Structureel J/N

6.01.0 Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuwe wet inburgering

Bij de najaarsbrief is een bedrag voor overheveling aangemeld. De werkelijke overheveling wijkt af van de aanmelding in de najaarsbrief. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal.

27

-

N

In 2022 is voor de nieuwe wet inburgering een specifieke uitkering ontvangen. Bij de najaarsbrief was nog niet bekend welke en hoeveel lasten onder deze specifieke uitkering verantwoord konden worden en derhalve zijn de baten toen niet in de begroting opgenomen.

-

110

N

Vluchtelingenopvang Oekraïne

Vooraf was het niet mogelijk om een inschatting te maken van de lasten. Daarnaast was lange tijd onduidelijkheid over de hoogte van de vergoeding vanuit het Rijk. Dit is pas in oktober definitief bekend gemaakt.

144

724

N

Noodopvang asielzoekers

Bij de noodopvang in de oude Marinekazerne in Vlissingen is afgesproken dat Middelburg het personeel zou regelen. Deze kosten worden verhaald op het COA.

-178

178

N

Coronasteun Welzijn

Vanuit voorgaande jaren zijn middelen voor de coronasteun welzijn gereserveerd in de reserve. Bij de najaarsbrief is een inschatting gemaakt van de besteding in 2022. Uiteindelijk zijn een aantal iniatieven doorgeschoven naar 2023. Het resterende budget blijft beschikbaar in de reserve.

44

-

N

Eigen bijdrage wmo vervoer

De baten van de eigen bijdrage wmo vervoer zijn te laag ingeschat bij de bestuursrapportage, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met het seizoenspatroon.

-

33

N

Wijkcentra

Er zijn meer inkomsten uit verhuur geweest in 2022 van het wijkcentrum Het Palet aan de JvReigerberstraat 2.

-

29

N

6.02.0 Wijkteams

Inkooporganisatie Jeugd

Conform de BBV worden lasten en baten van de gemeente binnen de wettelijk voorgeschreven taakvelden verantwoord. Conform de opgave van Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland zijn deze in de jaarrekening verwerkt. Per saldo is er op de jeugdkosten een afwijking van een voordeel van 76.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het saldo van de afrekening 2021 niet in de najaarsbrief is verwerkt.

110

-

N

6.03.0 Inkomensregelingen

TOZO

De definitieve TOZO uitkeringen aan ondernemers zijn vastgesteld. Deze vaststellingen hebben geleid tot terugbetalingen en deze zullen doorbetaald moeten worden aan het Rijk.

200

-200

N

Specifieke uitkering toeslagenproblematiek

Deze vergoeding is in de jaarrekening 2021 vanuit voorzichtigheidsprincipe niet opgenomen, omdat er vanuit is gegaan dat er sprake was van een landelijk budgetplafond. Uit de tussentijdse vaststelling (november 2022) is gebleken dat er geen sprake meer is van een budgetplafond. Daarnaast voert de gemeenschappelijke regeling Orionis de regeling kwijtschelden publieke schulden uit en ontvangen we jaarlijks achteraf een opgaaf van de lasten.

-50

127

N

GR Orionis Bedrijfsvoering

De werkelijke lasten zijn op basis van de concept jaarrekening van Orionis hoger dan ingeschat bij de 3e en 4e begrotingswijziging.

-136

-

N

GR Orionis Buig

Na de 3e en 4e begrotingswijziging 2022 is het definitieve buigbudget vastgesteld door het Rijk. Op Walchers niveau heeft dit geleid tot een nadeel van circa 650.000. Het aandeel van Middelburg is circa 40%. Daarnaast wijkt de definitieve afrekening van de bijstandslasten af van de laatste begrotingswijziging.

-383

-

N

Energietoeslag

Bij de najaarsbrief is een bedrag voor overheveling aangemeld. De werkelijke overheveling wijkt af van de aanmelding in de najaarsbrief. Per saldo is deze afwijking budgetneutraal (zie taakveld 0.10.0 mutaties reserves).

-2264

-

N

Minimabeleid

De realisatie van de lasten van minimabeleid is lager dan op grond van de 3e en 4e begrotingwijziging van Orionis verwacht mocht worden.

357

-

N

6.04.0 Begeleide participatie

Wet sociale werkvoorziening (Orionis)

Het resultaat van het werkleerbedrijf is minder negatief dan ingeschat bij de 4e begrotingswijziging van Orionis.

316

0

N

6.05.0 Arbeidsparticipatie

Re-integratie en participatievoorz

De inspecteur artikel 12 van de Gemeente Vlissingen heeft de 3e en 4e begrotingswijziging van Orionis op onderdelen afgekeurd. Dit leidt op dit onderdeel tot een voordeel.

197

-

N

6.06.0 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Woningaanpassingen mvz imm wmo

De lasten van deze post zijn afhankelijk van de aanvragen en kunnen per jaar afwijken.

261

-

N

Hulpmiddelen mvz mat wmo

Het contract voor de hulpmiddelen is in 2019 vernieuwd. Hierdoor worden nu alle hulpmiddelen binnen dit contract gehuurd en worden er geen hulpmiddelen meer aangekocht.

28

-

J

6.07.1 Maatwerkdienstberlening 18+

Uitvoeringsbudget actieplan sociaal domein

De werkelijke lasten zijn hoger en het volledige bedrag is opgenomen uit de reserve decentralisatie en uit de algemene reserve en per saldo budgetneutraal.

-177

-

N

PGB

In de afgelopen jaren is een afname te zien in het aantal aanvragen PGB, bij de bestuursrapportage zijn de lasten naar beneden bijgesteld. In het jaar 2022 zien we dat de dalende trend zicht voortzet en dit leidt tot lagere uitgaven.

171

-

N

Vervoer mvz imm wmo

Het aantal ritten is nog niet terug op het niveau voor de coronacrisis. Daarnaast is er een natuurlijke afloop van het aantal pashouders en is er een strengere toegang voor nieuwe pashouders.

189

-

N

6.07.2 Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerk Jeugd

Zie de toelichting Inkooporganisatie Jeugd bij het taakveld 6.02.0 Wijkteams.

-1833

-

N

PGB Jeugd

In de afgelopen jaren is een afname te zien in het aantal aanvragen PGB, bij de bestuursrapportage zijn de lasten naar beneden bijgesteld. In het jaar 2022 zien we dat de dalende trend zicht voortzet en dit leidt tot lagere uitgaven.

116

-

N

6.08.2 Geescaleerde zorg 18-

Geëscaleerde zorg jeugd

Zie de toelichting Inkooporganisatie Jeugd bij het taakveld 6.02.0 Wijkteams.

1799

-

N

Vervoer GGZ

De daling van de lasten zijn abusievelijk verwerkt op vervoer wmo bij de bestuursrapportage.

-113

-

J

Overig

140

24

N

Totaal

-1.035

1.025

Download pdf